is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboekje bij de beoefening van het zuivel-bedrijf in Zuid-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inrichting van laatstgenoemde oorzaak is. dat men hooge temperatuur en lang karnen behoeft (b.v. door te groote middellijn van de karn in verhouding tot omtrek van den pols, dus te weinig mechanische beweging door den pols veroorzaakt).

Na het te juister tijd eenigszins omspoelen, niet alleen met zuiver, maar ook met kond water (te verkiezen boven afgeroomde melk) is van beteekenis het juiste oogenblik van ophouden van de karn. Alsdan moet de karnemelk, bij het leeggieten van de karnton, voldoende vlug de teems passeeren en toch de gevormde boter niet grover zijn dan ten hoogste een erwt. wil men geen gevaar loopen te veel karnemelk ingesloten te houden. Te fijn afkarnen levert weliswaar geen gevaar voor overkarnen, zooals te grof. maar geeft, behalve moeite bij het afhalen der boter, allicht ook boterverlies.

Overkarnen ontstaat ook gemakkelijk door te lang snel karnen waardoor de boterkorrels, vooral bij hooge tempeiatum te

fijn blijven. Dan vindt men ook te hoog vochtgehalte in de boter.

Niet of gebrekkig uitkamen ontstaat in den regel door: fouten in aanzuren of karnen zelf. vooral wat zuurgraad en temp. betreft; en voorts door eigenschappen der melk, die een andere zuurgraad veroorzaken. Zoo b.v. eischen voeders, die stevige boter geven, hooger karntemp. en omgekeerd; zoo reageert nieuwmelksche melk zuurder dan oudmelksche (dus reeds bij liet begin van het zuren), zoo is bij het optreden van veeziekten, waaronder nierziekten, veelal lager zuurgraad der melk in't spel (sterker aanzuren).

Het uithalen der boter moet geschieden met een teems; in fabrieken wordt ook wel toegepast, èn in Holsteinsche karn èn in karnkneder, het wasschen in de karnton. Goed uitschudden van het vocht bij het uithalen en ruim gebruik van waschwater van omstreeks 10° C., zijn bevorderlijk aan normaal vochtgehalte en duurzaamheid. Het vochtgehalte, dat voor ons land gemiddeld omstreeks 14'/2 °/0bedraagt en ten hoogste 1(5 mag wezen om rekening te houden met binnen- en buitenlandsche wetgevingen, wordt verder rerlaayd door:

7 Zouten dat steeds onmiddellijk volgt op het uitwasschen. welk wasschen niet op den kneder kan gebeuren. Aangezien het zouten óf op de kneder (in fabrieken), óf met de hand gebeurt, óf