is toegevoegd aan uw favorieten.

Handboekje bij de beoefening van het zuivel-bedrijf in Zuid-Holland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laboratorium zijn dus alle moeilijkheden van scheikundigen aard vervallen.

Nadat de botercontrölestations drie jaren lang in werking geweest waren en de Regeering hun goede werking gezien had, kwam in 1ÏH)4 tot stand, wat voor hunne volledige ontwikkeling van het grootste belang was: de officiëele steun van de Regeering, liet Rykstoezicht op de botercontrölestations, waardoor de leden het recht kregen alle afleveringen van boter te dekken met de schoonste vlag. liet Rykswapen. Dit Ryksbotermerk bestaat in: het Nederlandsche wapen, omgeven door de woorden „Nederlandsche Botercontróle" en „Onder Rijkstoezicht".

Dit merk mag voor den detail-verkoop met een houten stempel in de boter worden afgedrukt, indien althans geen gevaar bestaat, dat tijdens liet vervoer de afdruk onleesbaar wordt. Zoodra het echter grootere hoeveelheden geldt, moet een Rgksinerkpapier in de boter worden ingedrukt. Op dit papier is bo\ enstaand rijksmerk afgedrukt; het is zeer dun en doordat het bovendien nog in de boter wordt ingedrukt, is het niet ongeschonden daarvan te verwijderen, en dus slechts éénmaal te gebruiken. — Elk rijksmerkpapier draagt bovendien een serienummer. Daar het aan "t contrölestation bekend is. aan welk lid elk bepaald nummer is uitgereikt, kan. indien op markten etc. gecontroleerde boter wordt aangetroffen, uit het nummer worden nagegaan van wie deze boter afkomstig is.

De opgang, welke het controlestelsel gemaakt heeft, ook in het buitenland, moge voor het botercontrölestation in ZuidHolland blijken uit de volgende cijfers: Bij de oprichting 22 April 1901 slechts 11 leden tellende, waren deze getallen: op 1 Januari 1ÏM)2: . . 27 leden.

1903 . . 33 r " „ 1904 . . 36 „ „ „ 1905 . 51 „

„ 19IM5 . . 91 „

„ 1907 . . 141 „

Nu de goede naam van de Nederlandsche Botercontróle „onder Rijkstoezicht" voor goed gevestigd is, hebben de woorden „onder Rijkstoezicht" en „controle" aan vele knoeiers gereede