is toegevoegd aan uw favorieten.

Maatschappij "IJmuiden" gevestigd te 's-Gravenhage 1876-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg tusschen Zomerzorg en Yelzerend, de schatten van de Breezaap» toegezegd?

Nog steeds bieden — ondanks de ingetreden verdrooging, waarom de na te noemen boerderijen bijna alle moesten worden gesloopt — de liellijke en begroeide duinen van de Breesaap den botanicus veel schoons en leerrijks aan, zoodat dezelfde Hildebband in zijn «Nu vijftig jaar» kon aanteekenen: «Ook zal het stille werk der plantenwereld in de Breezaap zich niet laten storen omdat er nu een IJmuiden in de buurt is».

De eigenaren der Breesaap legden zich op de ontwikkeling van hun eigendom toe. Zij verbeterden de heerenhuizing liet Breesaperhof, de bestaande boerderijen (Kalkoven, Werklust, Schapenlust, Weltevredenbest, Paltzerhof); legden nieuwe wegen en bosschen aan, stichtten boerderijen en nieuwe woningen.

De Breesaper veldvruchten verwierven vermaardheid, doch middelerwijl, gedijde ook het denkbeeld der doorgraving van «Holland op zijn smalst».

Het zaad gestrooid door het boekje der Heeren Faddegon en Kloppenburg «De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen van af den IJsel bij Arnhem langs Amsterdam tot de Noordzee» en door het opstel van Vissering, beiden van 1848. droeg vrucht.

De Koninklijke belangstelling was opgewekt, Regeeringssteun verworven, naast dien van stad, handel en kapitaal.

De bij Koninklijke beschikking van 5 December 1801, N°. 82 aan den lieer J. G. Jager verleende concessie tot het maken van een kanaal ter verbinding van de Noord- en Zuiderzee, en de daarmede in verband staande werken, werd bij de wet van Januari 1803 (Stbl. N°. 4) bekrachtigd.