is toegevoegd aan uw favorieten.

Maatschappij "IJmuiden" gevestigd te 's-Gravenhage 1876-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op '20 November 1899, zulks tot 1 Juli 1930. De oude gasfabriek zal, weldra weggebroken, tot het verleden behooren.

Waar — door de aangestipte eigenaardige toestanden — de openbare wegen en straten grootendeels nog eigendom zijn der Maatschappij IJmuiden, kon zij van deze gelegenheid gebruik maken om voor IJ muiden bij de vaststelling der gemelde concessie, gunstiger voorwaarden te bedingen, dan voor het overige deel der gemeente Yelsen zouden gelden.

De eenheidsprijzen voor stroomlevering aan particulieren zouden in de gemeente Velsen bedragen voor licht 30 cents, voor kracht '20 cents per eenheid, beiden van 1000 Watt uur. In afwijking daarvan werden voor IJmuiden als eenheidsprijzen aangenomen 4/5 der gemelde bedragen.

Het op 8 Augustus 1.1. geopende electrische centraal station «Kennemerland» werkt met twee machines van 150 paardenkracht, twee dynamo's elk van 100 K. W. en kan voor '2500 brandende lampen van ION. K. stroom leveren, liet verlicht op dit oogenblik de geheele gemeente Velsen (Sandpoort en IJmuiden).

In 1899 verrezen op de in Maart van het vorige jaar door den Staat in erfpacht uitgegeven terreinen aan de Visschershaven, eenige belangrijke industrieele ondernemingen, waarvan wij de ijsfabrieken «IJmuiden» en «Doggersbank» met name vermelden.

De eerste fabriek levert '20, de tweede 0 ton ijs per dag. Reide ondernemingen hebben overigens een aantal stoomtrawlers *) in de vaart.

') Van deze vaartuigen, waaraan IJmuiden veel te danken heeft, wordt slechts melding gemaakt om de aandacht te kunnen vestigen op de welwillend door de Vereeniging '/het Nederlandsche Zeewezen v ter beschikking gestelde afbeelding.

Zij nog opgemerkt, dat de eerste trawler, welke van uit IJmuiden ter vischvangst uitvoer, was de vRetsyv der stoomvisscherij vMercnrinsv.