is toegevoegd aan uw favorieten.

Maatschappij "IJmuiden" gevestigd te 's-Gravenhage 1876-1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien dag den tocht van Haarlem uit per rijtuig, aan het eind deels langs ongebaande wegen hebben moeten doen ? en dat de spoorbaan Haarlem—Uitgeest eerst op 1 Mei 1807

tot stand kwam ?

Voegt niet bij de vermelding der op 1 December 1805, later door zoo vele anderen gevolgde overeenkomst met de Kanaal-Maatschappij, de aanteekening, dat bij de acte namens die maatschappij mede compareerde hare toenmalige Secretaris Jhr. Mr. J. W. H Rutgers van Rozenberg? met den Heer Aug. Hendrichs, de eenige thans overgebleven bestuurder der Kanaal-Maatschappij ?

Nog een enkel voorbeeld van meer intiemen aard.

Op den 24stt'n Februari 1878 werd de eerste steen gelegd voor den bouw van een blok heerenhuizen aan liet Willemsplein te IJmuiden. Het was in de dagen der hooggespannen verwachtingen. Daarbij had de aanteekening behooren te worden gesteld, dat die daad was de uiting eener \eeljarige en beproefde vriendschap van een man. den Heer Th. Molière, die kapitaal aan de toekomst van IJmuiden toevertrouwde.

Zoo ook hadden reeds het jaar te voren in meer of minder mate door vriendschap tot de toenmalige eigenaren, of door vertrouwen in IJmuiden's toekomst gedreven, ook de Heeren Dr. P. Harttenroth, B H. Stricker, C. van Notten, de lirma Zint Mïihi.en en anderen de eerste woningen te IJmuiüen doen verrijzen. (Te vergelijken de bij deze aanteekeningen gevoegde schetskaarten van IJmuiden op 1 November '1870 en op 1 November 1901).

Helaas, reeds spoedig bleken die verwachtingen te hoog gespannen te zijn geweest.

In 1882 werd de ondergeteekende geroepen het beheer der zaken te aanvaarden. Toenmaals een jonge man, vurig