is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Deventer, 8 september 1864 - 8 september 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een dicht bij de woning gelegen pand. waarop nu het nieuwe schoolgebouw aan de Engestraat staat, werd in erfpacht genomen. Dit pand werd in 1891 hij beschikking van X \vk uk ka van Rinkn geruild tegen het pand in de Pontsteeg, waar Vrouwe Zwkokra woonde. Het pand bestond uit een groot erf, waarop twee huizen stonden en het schoot aan de achterzijde tegen dat in de Engestraat aan.

De verandering der woning en de uitbreiding der broederschap, door Heer Fi.orkns gesticht, is misschien de aanleiding geweest, dat Fi.orkntiis officieel als rector van het fraterhuis werd gekozen. Gkkrt Grootk was in 1384 gestorven; zijn geest leefde in de broeders voort. ')

Het Heer-Florenshuis of Rijke-Fraterhuis breidde zich langzamerhand uit, de oude gebouwen werden afgebroken en een nieuw klooster werd gebouwd, dat eerst in 1487 geheel voltooid moet zijn geweest.

Onder den negentienden rector, Godkrt van Huksskn, ging in 1574 het fraterhuis te niet en kwamen de bezittingen aan de stad.

Ook de goederen van het Lammenklooster, in 1388 door Lambkrta van Diksk, voor „zusters van het gemeene leven" gesticht, werden in 1604 eigendom van de stad.

Een der later beroemd geworden scholieren, die in het fraterhuis voor een belangrijk gedeelte zijne opvoeding genoot, was Thomas a Kkmcis. Als scholier der Kapittelschool was hij eerst hij eeno devote vrouw in de stad uitbesteed en werd later in de onmiddellijke omgeving van Fi.okkns opgenomen. Hier ontstond waarschijnlijk de kiem van een boekje, door Lkibniz een der voortreffelijkste werken genoemd, die ooit geschreven zijn, de door Thomas in later tijd geschreven Imitatio Christi (Navolging van Christus), waarvan de Admonitiones (vermaningen) van Fi.orkntu;s het prototype schijnen te zijn.

Het grootste gedeelte van het voormalige Fraterhuis werd in later tijd ingericht ten behoeve van het in 1630 geopende Athenaeum illustre, de „Doorluchtige school", eene schenking van Jonker Halthazar Boedeker.

Het door de broederschap gestichte kerkje werd in 1598

1) Vgl. J. H. Gerretsen, Floreutius Radewijus, passim.