is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan der Hoogere Burgerschool te Deventer, 8 september 1864 - 8 september 1904

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het nieuwe humanisme in het onderwijs ligt er tusschen. Aanvankelijk fel bestreden, heeft het humanistisch onderwijs zich zijne welgevestigde plaats veroverd, totdat het in de eerste helft der vorige eeuw op zijne beurt aanvallend optrad, toen de exacte wetenschappen hare rechten tegenover de geestelijke wetenschappen in de school op den voorgrond brachten.

Ook in de paedagogie is in dien langen tijd veel veranderd. l)ie der Broeders is niet meer van dezen tijd. Haar oogmerk was gericht op een leven van devotie in stipte gehoorzaamheid en zelfverzaking. Vernederd worden was een der middelen tot oefening in de verzaking van het eigen ik. Evkruardis van Eza, een der niet in Deventer wonende broeders, „had dikwijls de gewoonte zijn discipelen een slag in het aangezicht te geven, om hen te vernederen. Hij zeide dan: Kerl blaest mij een busken". De broeder, tot wien dit verzoek gericht werd, wist reeds, waarvoor dat „een busken blazen" dienen moest. Everiiahm;s gal' dan een slag op de opgeblazen wangen. Toen Evkrharius eenmaal in Deventer kwam, zeide Fi.orkntus niets anders tot hem dan dit ééne: „Kerl blaest mij een busken". Evkrharihis deed, wat hem gezegd werd: dit was Florkntiis genoeg en hij trok de uitgestoken hand terug."

De hedendaagsche paedagogie is op een ander doel gericht en zij acht verheffing een beter opvoedingsmiddel dan vernedering.

Afgezien van het middel, ligt er evenwel in de tucht der zelfverloochening een beginsel, waarmede ook de nieuwere paedagogie winst kan doen. Bereid zijn om een deel van liet eigen ik ten offer te brengen aan eene goede zaak of wat men daarvoor houdt, is eene deugd, welker bevordering in elk opvoedingsstelsel past.

De opvatting der Broeders van het levensdoel verklaart hunne minachting voor verschillende vakken van Wetenschap en Kunst, die thans eene eereplaats in het schoolonderwijs innemen. Geometria, Arithmetica, Lyrische poëzie, — 't was uit den Booze.

De humanisten hebben de heidensche schrijvers weder in eere gebracht en de oude Helleensche wereld werd nogmaals een middelpunt van nieuwe beschaving.