is toegevoegd aan uw favorieten.

De politieke partijen en het volksleger

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belanghebbende gekregen wat hij moest hebben, anders zoude er ter bevoegder plaatse gereclameerd zijn. Wijders is gebleken dat / 32000 te hoog geschat was en de gelieele som dus niet besteed behoefde te worden.

Zulks blijkt o. a. uit de afgesloten oorlogs-administratie over 1906, waarbij op het artikel „soldijen" / 216.498 is overgeschoten, welk bedrag — na door de Rekenkamer te zijn gecontroleerd — weder in 's lands kas gestort is. Over 1907 is de controle van de oorlogs-rekening door de Rekenkamer nog niet afgesloten, zoodat omtrent het overschietend bedrag nog niets gezegd kan worden. Zoo ziet men hoe ook van deze zaak niets overblijft. Dergelijke critiek is m.i. te betreuren, want M. H. *er is in liet leger zooveel goeds, zooveel wat achting en eerbied inboezemt, er zijn er zoovelen die hun beste krachten inspannen.

Maar daarover later.

De heerschende onrust en het voortwoekerend wantrouwen hebben er toe medegewerkt om hen meer op den voorgrond te doen treden, die het heil verkondden van het „volksleger". Dat zou de reddende plank zijn die als met één slag Nederland weerbaar zou maken : het zou een leger zijn dat eerbied zou afdwingen aan geheel Europa en waarmede wij met vertrouwen de stormen, die niet kunnen uitblijven, zich zouden zien samenpakken en ontlasten. Het zou een leger worden, waarbij liet aantal strijders 2 a 3 maal zoo groot zou zijn dan thans, waarvan de geoefendheid hoogcr zou worden opgevoerd dan thans, waarbij de kosten daar entegen veel minder zouden worden dan thans.

Is liet wonder dat de aantrekkelijke leuze dadelijk insloeg, dat ook in de politieke pai tijen het woord „volksleger" een gaarne gehoorde klank werd ? Om strijd verklaarden verschillende politieke mannen voorstanders van een „volksleger" te zijn, met l)r. Ivuyper aan liet hoofd.

Wat moet men nu onder „volksleger" verstaan ?

Ja, zie M. H., daar schuilt nu juist de moeielijklieid.