is toegevoegd aan uw favorieten.

Geboorte- en dooppenningen der Oranjes

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin een vrouw een reuzenkind aan den vorstelijken vader aanbiedt i).

Den 28sten November 1770 werd prins Willem V een dochter geboren, prinses Louisa 2).

Konse laat de prinses in haar eentje nederdalen op een wolk in een bloembed, waarbij het arme kind alle kans heeft terecht te komen op een bundel van met de punten omhoog gerichte pijlen, Holtzhey geeft een engel op een wolk gezeten met de erf prinses in de armen, van Moelingen en Marmé laten haar door een engel aanbieden aan de nederlandsche maagd, hier gezeten in haar tuin, daar op eene knie liggende onder een van wingerdranken omslingerden boom, beeld der vruchtbaarheid; van Berckel geeft eenvoudig een vruchtdragenden oranjeboom en een onbekende graveur doet ons de hollandsche maagd zien, zittende in haar haag, met de jonggeboren prinses op haar schoot 3).

Nog geen twee jaar later konden de graveurs weder aan het werk, want 24 Augustus 1772 werd de erfprins, later Z. M. Koning Willem I, geboren. Van Calker en van Berckel weten niets beters te bedenken, dan de gebruikelijke aanbieding van den prins door een engel aan de nederlandsche maagd, de laatste fantaiseert diens portret, een flink kind voor een pasgeborene ! Van Moelingen toont ons de nederlandsche maagd, staande in haar tuin met het prinsje op den arm ; een jong meisje — prinses Louisa — trekt haar bij den rok, alsof ze vraagt om haar broertje eens te mogen zien ; een draagteeken toont ons de vorstelijke ouders, staande ter weerszijde van een oranjeboom, waarin Amor zit 4). Op den penning door van Berckel

1) Oranjepenningen N°. 760, afgeb. PI. XI. Zie Dirks Repertorium, N°. 1042.

2) Huwde 14 Oktober 1790 met Karel George August, erfhertog van Brunswij k-Wolfenbüttel, overleed te 's-Gravenhage 15 Oktober 1819.

3) Van Loon, Vervolg PI. 40, n°. 439-444.

4) „ „ » PI- 43, N°. 474-478.