is toegevoegd aan uw favorieten.

Over oploswarmten in het algemeen, die van Cd S O4 8/3 H 2 O in het bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men is er evenwel niet in geslaagd, deze functie te vinden en heeft zich tevreden moeten stellen met 't ontwerpen van differentiaalvergelijkingen, waaruit in vele gevallen gewichtige besluiten konden worden getrokken.

f

Het eerst is de kwestie bestudeerd door Le Chatelier '), die tot een differentiaalvergelijking kwam, welke alleen geldt voor weinig oplosbare stoffen. De waarde van deze formule is betrekkelijk gering, omdat Le Chatelier bij de afleiding de wet van Wüllner heeft toegepast en de geldigheid dus beperkt is tot verdunde oplossingen, m. a. w. oplossingen van weinig oplosbare verbindingen.

Zijn gioote verdienste is echter geweest, dat hij het eerst gewezen heeft op de betrekking, welke bestaat tusschen het teeken der oploswarmte en de verandering der oplosbaarheid.

Kost het oplossen van vast zout warmte, dan zal de oplosbaarheid toenemen, met de temperatuur; in het tegenovergestelde geval zal ze afnemen. Dat men daarbij rekenen moest met de oploswarmte in de verzadigde oplossing, werd spoedig duidelijk. Van 't Hoff kwam ongeveer ter zelfder tijd tot zijn wet van liet bewegelijk evenwicht 2), die hetzelfde principe bevat en vond eenigen tijd later3) een andere differentiaalvergelijking, die evenals die van Le Chatelier alleen geldt voor weinig oplosbare stoffen en welke later door van Laar pasklaar gemaakt is voor geioniseerde stoffen 4). Voor de stoffen, waarvoor deze vergelijkingen geldig zijn, werd een goede overeenstemming met de praktijk geconstateerd.

Bakhuis Roozeboom, voortbouwende op de door van der Waals 5) gevonden vergelijking voor het evenwicht van een vaste stof, zijn oplossing en den damp, heeft daaruit afgeleid een formule c), geldig voor alle willekeurige concentraties. Was de algemeene geldigheid dezer vergelijking als een belangrijk voordeel te beschouwen, daartegenover staat, dat zij de kennis van de verandering van den dampdruk der verzadigde oplossing met de concentratie

li Comptes Rendus 100— 50. Equilibres Chimiques, pag. 138.

2) Et. dyn. Chim. p. 161.

3) Arch. Néorl. 20. 53.

4) Zeit. ph. Ch 17.545; 35.11.

5) Verslag Kon. Ac. v. Wetensch. 28 Febr. 1885 en Rt-c. 4. 135. °) Ree. 8. 123. 1889.

2