is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies van den directeur der gemeentewaterleidingen, aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op het rapport ... uitgebracht door den Heer Th. Stang

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straatweg kruist. In afwachting van do uitkomsten dezer proef werd destijds een voor-ontwerp gemaakt, om alle of althans de voornaamste kanalen door vertikale draineeringen en wat daarbij behoort, te vervangen. Noch van het een, noch van het ander konden do uitkomsten gelukkig heeten en mocht er alsnog belangstelling bestaan omtrent die vroegere pogingen, naar wat men meende dat verbetering kon brengen, dan zouden de details, in verschillende geschriften en rapporten van vóór 1900 vermeld, daaraan kunnen tegemoet komen.

Voor al die mislukkingen, welke in den loop van ongeveer tien jaren meer dan een half millioen gulden volstrekt onnuttig hebben verslonden, zijn in hoofdzaak twee voorname oorzaken aan te wijzen.

De eerste oorzaak is terug te voeren tot een biologisch verschijnsel, dat optreedt als een vaak zeer hinderlijke, soms zelfs gevaarlijke verstopping door ijzeroxyde, hetwelk, als de omstandigheden er gunstig voor zijn, in overgroote hoeveelheden wordt afgescheiden door een zoogenaamde ijzerbacterie, d.i. een lagere alg, met name leptothrix oclnacea.

De ervaring heeft bewezen, dat dit organisme in den duinbodem leven kan en leeft en dat onder zekere voor zijn groei gunstige voorwaarden, de voortteling zelfs reusachtige afmetingen kan aannemen; deze leptothrix scheidt in zijn scbeede ijzeroxyde af en verstopt door zijn slijmige geaardheid geheel of ten deele alle er voor in aanmerking komende ruimten, holten en poriën in het zand, in buizen, afsluiters en wat dies meer zij. In vereeniging met de slijmige massa werkt het ijzeroxyde als een cement en metselt groote bonken zand, grint, enz. aaneen, welke de waterbeweging zeer belemmeren, ja deze raak plaatselijk onmogelijk maken.

In diepere, met name diluviale zandlagen, waarin zuurstofvrij water stroomt, leeft de alg niet, hij vindt er niet het noodige voedsel en kan er veel minder voorttelen; evenmin in water, waarin door overmaat van zuurstof geen opgeloste ijzerverbindingen kunnen voorkomen, doch wel vindt hij een gunstigen bestaansbodem daar, waar ijzeroxyduul-lioudend water met betrekkelijk gering zuurstof-houdend water onder sterkere of zwakkere strooming gemengd wordt en bij die menging teelt deze bacterie aldoor sterker vooi't en vernietigt langzaam maar zeker allerlei illusies omtrent waterdoorlaatbaarheid.

Zoolang men zich voor en na 1900 nog moest behelpen met al te onvolledige voorstellingen omtrent den aard en don vorm der groudwaterstroombanen, kon men zich ook niet genoegzaam rekenschap geven van het onderling innige verband der verschijnselen, doch intussclien sprak de ervaring zóó positief ten nadeelo van boven de kleiformatie doch overigens betrekkelijk diep liggendo gesloten draineeringen, dat in het bestek voor de normaliseering en verdieping der kanalen, uitgevoerd in de jaren 1898—1900, de genoemde, indertijd volgens liet z.g. //Haagsche stelsel" gemaakte horizontale draineerleiding, werd opgegeven, d. i. moest worden opgegeven wegens zeer onvoldoende draineering, terwijl tevens elke gedachte aan vertikale //Ondiepe" draineering was en bleef ter zijde gesteld.