is toegevoegd aan uw favorieten.

Advies van den directeur der gemeentewaterleidingen, aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Amsterdam op het rapport ... uitgebracht door den Heer Th. Stang

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dépressiepunt voor zijn horizontale draineering te kiezen op de plaats, w-»r.r bij zijn pompstation heeft ontworpen. — d. i. veel te ver in de winplaats — een zóó grove fout, dat reeds daarmede alleen zijn rapport onherroepelijk veroordeeld is. Bovendien echter zouden, volgens ten stelligste sprekende ervaring, zeker binnen ongeveer vijf of zes jaren, na den aanvang der exploitatie, reeds zeer belangrijke deelen der draineerleidingen verstopt zijn, zoodat ook om die reden in beginsel niet op het Rapport-Si'ANG kan worden ingegaan.

Nooit of nimmer zal het Bestuur der Gemeente Amsterdam de verantwoordelijkheid op zich moijen nemen om op dergelijke miserable grondslagen eenig besluit, welk ook, te baseeren.

Wordt al het bovenstaande samengevat, dan mag met zekerheid gezegd worden, dat in de Amsterdamsohe winplaats het open-kanalen-stelsel in alle opzichten het beste is dat men kiezen kan, tenzij ware te bewijzen, dat al de opgesomde moeilijkheden en bezwaren geduld moesten worden, omdat het uit een hygiënisch oogpunt beter zou wezen het drinkwater in gesloten leidingen te verzamelen, d. i. het na do winning niet meer bloot te stellen aan mogelijke „oppervlakte-verontreiniging

Dat bewijs is evenwel noch theoretisch, noch praktisch te leveren, ware het alleen slechts op grond van een meer dan vijftigjarige ervaring, maar bovendien zou het in gesloten leidingen gewonnen water toch steeds geaëreerd en gefiltreerd moeten worden. Er behoeft niet om te worden getreurd, dat het goede duinwater als „oppervlakte-water" moet worden gewonnen, alleen stelt zulk een winning als eiscli, dat men het goed doet en dat aan de middelen tot reiniging bijzondere aandacht is te schenken.

Hoewel chemisch niet volstrekt onberispelijk, is het water uit deze door hare ligging bijna ideale winplaats van ziekten verwekkende smetten vrij te houden; hygiënisch is de winplaats voortreffelijk te noemen, maar daaraan moeten de middelen tot beveiliging en tot reiniging zich in alle opzichten met grootc zorgvuldigheid aanpassen, omdat eerst dan een ten volle betrouwbaar drinkwater is te leveren.

Het kan niet ontkend worden, dat het vaste-stoffen-gehalte van het duinwater vrij hoog is, dat do hardheid, door steeds dieper afmalen in de laatste tw intig jaren, langzaam tot zelfs boven 15 D. gr. is gestegen, maar het eerste is ook door gesloten winning niet te wijzigen, terwijl het tweede daardoor eer verergerd en daarentegen zeer waarschijnlijk iets te verbeteren is door toepassing van doeltreffende middelen, die zullen leiden tot belangrijke verhooging van de waarde der winplaats. Een niet hoog genoeg tc waardeeren feit is het, dat met het open-kanalen-stelsel gedurende meer dan vijftig jaren in Amsterdam een drinkwater van nagenoeg steeds constante hoedanigheid en samenstelling is geleverd, wolk geluk bij goed beleid, ook voor de toekomst is te bestendigen, en men wake er voor, dat dit voor Amsterdam niet verloren gaat. Men herinnere zich de dagbladberichten in den afgeloopen winter, waarin luide geklaagd werd over onaangename smaak en reuk van het Haagsche duinwater, en nu