is toegevoegd aan uw favorieten.

Dam, Damrak en Centraal Station

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkrijgen van zoo'n wet, ongetwijfeld zal medewerken, met het oog op den beschikbaar komenden grond voor een tweede gebouw tendienste der Posterijen.

Maar dan is er ook nog eene andere reden — en hiermede kom ik aan het tweede gedeelte, van mijne studie — waarom, naar ik meen, het tinantieel bezwaar niet zoo hoog behoeft aangeslagen te worden; waardoor het de Gemeente zelfs zeer gemakkelijk zal vallen al die noodzakelijke verbeteringen op den Dam te doen uitvoeren. Ik bedoel de oplossing van het, met den Dam ten nauwste samenhangende „Damrak-vraagstuk."

Wanneer de Gemeenteraad n. 1. wil ingaan op mijn Damrakvoorstel, (zie plan IV.) dan behoeft er heelemaal geen tinantieel bezwaar in den weg te staan; daar de opbrengst van het alsdan beschikbaar komende bouwterrein, thans dood kapitaal, ongetwijfeld zal opwegen tegen de kolossale onteigenings-kosten voor de boven geadviseerde Damverbreeding.

Niet bijwijze van noodsprong! Niet het eene pand vervreemden, 0111 er een ander meê te verbetereu! Dan zou men evengoed kunnen voorstellen, een deel van den Gemeente-grond aan den anderen kant der stad te verkoopen, om voor die opbrengst den Dam te fatsoeneeren. Zoo'n finantieele uitweg zou zich zelf veroordeelen.

Neen, het ingaan op mijn Damrak-voorstel moet voortkomen uit het klare besef, dat die stap opziehzelf reeds prijzenswaardig is en in het welbegrepen eigenbelang der Gemeente zal blijken te zijn.

Dat in het noordelijk Damrak-overblijfsel en in het gedeelte Prins Hendrikkade tegenover het Station een waarde schuilt van 4 ii 5 millioen, zou uien zoo oppervlakkig niet zeggen; en toch is het de waarheid. Alleen maar, het ligt er begraven,! Niemand heeft er eenig noemenswaardig profijt van; ook de Gemeente niet.