is toegevoegd aan uw favorieten.

Schoolhygiène

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trekken. Nat zaagsel kan bij het vegen uitstekende diensten bewijzen (geen zand). Om het indringen van het stof in het hout te voorkomen, late men den vloer af en toe met lijnolie of eene andere kleverige stof — zeer dun — inwrijven, waardoor tevens het opwarrelen van het stof zeer verminderd wordt. Zooals gezegd is, de schoonmaaksters hebben een bizondere voorliefde voor erg nat dweilen. Behalve dat dit uit hygiënisch oogpunt sterk is af te keuren, is het tevens zeer slecht voor den vloer. Door te nat dweilen wordt het hout week. zoodat behalve naden tusschen, ook indrukselen en kuilen in de delen ontstaan, die weer stofnesten vormen. Wordt het stof verwijderd op de manier, als zooeven werd besproken, dan is eenmaal dweilen in de veertien dagen voldoende. Als regel gelde: zooveel mogelijk vegen, doch weinig dweilen. Begint onder de vrije en ordeoefeningen stof op te warrelen, dan neme men zijn toevlucht tot zéér f ij n sproeien, eindige onmiddellijk met deze oefeningen, en ga over tot de toesteloefeningen.

Op al wat tot verontreiniging van de lucht in het lokaal kan bijdragen dient gelet; zoo zullen bijv. de deuren van urinoir en privaten niet onmiddellijk aan het lokaal mogen grenzen, enz. — De af te leggen kleedingstukken. als regenjassen, mantels, jassen, vesten enz., mogen niet in het gymnastieklokaal worden opgehangen, doch moeten in een afzonderlijk vertrek worden opgeborgen. Laat de tijd het toe, dan worde van schoeisel verwisseld, opdat geen stof van de straat worde binnengedragen; in ieder geval dienen voetenroosters voorhanden te zijn, om de zolen op af te schuren.

Ten laatste nog een enkel woord over de kleeding der leerlingen gedurende de les.

Hebben wij zooeven gezegd, dat reeds uit hygiënisch oogpunt bij het gymnastieklokaal eener H. B. School een afzonderlijk kleedvertrek behoort te zijn, ook uit praktisch oogpunt is het noodzakelijk. Het behoeft niet groot te wezen en moet hoogst eenvoudig worden ingericht. Langs de wanden vaste houten zitplanken, waarboven de ijzeren kapstokjes, vormen reeds een voldoend ameublement. Aan het dubbel-noodzakelijke van dit hoogst eenvoudig kleedvertrek wordt door onze bouwkundigen maar al te dikwijls niet gedacht.