is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kloosterling, wiens stichtend afsterven wij bijwoonden, was pater Alanus de Rupe, in de wandeling genaamd Alanus van der Clip, de beroemde prediker der Rozenkransdevotie.

Omstreeks 1428 in Bretagne geboren, trad hij te Dinan in de Orde van den H. Dominicus. Na volbrachten proeftijd werd hij door zijn overheid naar Parijs gezonden, om in Saint-Jacques, het beroemde studiehuis der Orde, de philosophie en de theologie te studeeren. Hier maakte hij door zijn goeden aanleg en onvermoeiden ijver zulke vorderingen in de kerkelijke wetenschap, dat het generaal-kapittel, in 1459 te Nijmegen gehouden, hem aanstelde om te Parijs de beroemde werken van Petrus Lombardus, een der voornaamste godgeleerden van de Middeleeuwen, voor de studenten der Orde te verklaren.

Drie jaar was hij daar met vrucht werkzaam, toen hem ter oore kwam, hoe in de Nederlanden een nieuw en opgewekt leven onder de Predikheeren zich openbaarde; hoe een ernstig streven naar de aloude observantie zich van klooster tot klooster verspreidde. Dit voorbeeld wekte bewondering, welhaast navolging. Het verdroot hem, te verkeeren in een huis, waar door samenloop van omstandigheden eene mildere toepassing der regels, eene verslapping der kloostertucht was heerschende geworden. Met geestdrift onderhield hij hierover zijn ordebroeders. Ook anderen ontvlamde hij in een vurig verlangen naar kloosterhervorming, doch algemeen was de strooming nog niet. Hij verliet daarom, krachtens een verlof van den Generaal-overste, met twee gelijkgezinde medebroeders het Parijsche klooster en meldde zich den 28sten April 1462 aan het