is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet worden gehouden, terwijl de krijgslasten dubbel werden geheven. Toch was de prior Lambertus Fabri, waarschijnlijk door een uiterst zuinig beheer en een strenge inkrimping der eerste levensbehoeften, erin geslaagd langzamerhand zooveel te besparen, dat in i5ii de grondslagen der nieuwe kerk konden gelegd worden.

De kloostergemeente was door de strenge observantie tegen ontbering en tegenspoed gehard ; daarbij, voor 's Heeren huis was geen offer haar te groot. Zij bezat levenskracht genoeg om, ondanks alle tijdelijke verdrukking, op geestelijk gebied de schoonste vruchten af te werpen. Onder de religieuzen, die destijds met eere werden genoemd, behoorden : P. Reijnaldus van Dortmund, wiens welsprekend woord niet minder dan zijn stichtend leven de burgerij tot een godvruchtig leven opwekte; P. Thomas van Woltershem, die de vereischte hoedanigheden van overste, prediker en professor op uitnemende wijze in zich vereenigde ; de paters Theodoricus van Bolsward, Gerardus en Dominicus van Zwolle, die aan de universiteiten van Parijs, Keulen en Leuven loffelijk hunne studiën voltooiden.

Bijzonder verdient pater Bernardus Grouwel, van Emmerik geboortig, vermeld te worden. Langen tijd minstens van i529 tot i55o — stond hij als prior aan het hoofd der broederschap en behartigde hare belangen met alle toewijding, zooals o. a. blijkt uit den uitleg des kloosters in i538. Herhaalde malen had hij als diffinitor zitting in de provinciale kapittels zijner Orde, wat zeker getuigt van de achting en het vertrouwen, waarmede zijne broeders hem vereerden. Waarschijnlijk stierf hij in i552 of i553. Zijne gedachtenis bleef in zegening bij zijne ordebroeders.