is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Dominicaner klooster te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de stad, die weleer geheel een leger van Karei van Gelder weerstond, hare poorten ontsloot voor enkele vendels ongeregeld krijgsvolk.

Plechtig werden den I4den Augustus i5j2 de voorwaarden der overgave bezworen. Het tweede artikel luidde: ,,ltem, dat alle Priesteren, Cloosteren ende ,,voort Geestelike ende Wereldlike Personen ende haere ,,goederen ende regementen, so wel van de Religie ,,ende exercitie van dien als anderen onbeschadiget ,,ende onbedwongen sullen blyven; zonder jemant des ,,Raedes ofte andere Personen int particulier aan lyf ,,ofte goet te beschadigen; doch de scholen in haeren ,,regemente te laeten ende uyt allen orden liber ende ,,vry te admitteeren." — Zoodra waren echter de sleutels der stad overgegeven en de krijgsbenden binnengelaten, of de duurste eeden en beloften werden geschonden. Men bekreunde zich niet om de stedelijke rechten, beroofde de kerken van zilver en kostbaarheden, kortom, men hield huis als in een vijandelijke stad. De Predikheeren, gewaarschuwd door het droevig lot, dat hun Broeders te Zutphen had getroffen, hadden den storm op zien komen en niet het laatste oogenblik afgewacht. Reeds den igden Juli, daags voordat de Geuzen de stad opeischten, hadden zij een goed heenkomen gezocht, vermoedelijk in Munsterland.

De heerschappij van den Graaf van den Berg was van korten duur. Toen tegen November Don Frederik met zijne gevreesde troepen aanrukte, nam de gelukzoeker schandelijk de vlucht en gaf de stad aan de wraak der Spanjaarden prijs. De ontzettende tuchtiging van Zutphen hing allen boven het hoofd, doch