is toegevoegd aan uw favorieten.

De perithecium-ontwikkeling van Monascus purpureus Went en Monascus Barkeri Dangeard in verband met de phylogenie der Ascomyceten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet men dus constateeren. dat er bij de Ascomyceten, vergeleken bij de Oömyceten, een kernversmeltingsproces verloren is gegaan. Daarentegen vindt men bij de eerste groep eene kernversmelting, welke het ontstaan van eiken ascus voorafgaat. De kernversmelting is door DANGEARn als een bevruchtingsproces opgevat, tegen welke opvatting verschillende bezwaren zijn ingebracht, welke hij heeft trachten te weerleggen in eene kritische studie : „La reproduction sexuelle des Champignons". (Le Botaniste 7e Série, pag. 89.)

WAGER heeft zich over deze kernversmelting, ofschoon voorzichtiger, toch in denzelfden zin uitgelaten : „These nuclear fusions are probably not morphologically sexual, but they replace the sexual act, and are physiologically equivalent to it. in that the cell is thereby reinvigorated to further development, and this accounts for the continued asexual reproduction of these forms' *

Maar al komt men langs dezen weg tot de opvatting, dat de Ascomyceten vormen zouden zijn, welke in phylogenetisch verband staan met de Oömyceten, waarbij de kernversmelting tusschen oögonium en pollinodium verloren is gegaan, terwijl hiervoor in de plaats is getreden eene kern versmelting, welke aan 't ontstaan van eiken ascus voorafgaat, dan is daarmee nog allerminst een begrijpelijk verband gelegd tusschen het oösporangium der Oömyceten en het perithecium met zijne asci bij de Ascomyceten, ofschoon in den gegeven gedachtengang deze beide vormingen homoloog gesteld moeten worden.

Dit verband kan nu, naar ik meen, aanmerkelijk verduidelijkt worden, door hetgeen omtrent de ontwikkeling van Monascus aan het licht is gekomen.