is toegevoegd aan uw favorieten.

Over het verband tusschen de refractie en het brekende stelsel van het oog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanbieding van dit proefschrift is mij eene welkome gelegenheid om mijnen dank te betuigen aan zooveten, die tot mijne vorming hebben bijgedragen.

Voorat Gij alten, Hoogleeraren en Lectoren der Medische en Philosophische Faculteit, aan wier leiding en opwekkend voorbeeld ik de kennis en de kracht tot het beëindigen mijner studiën ontleende, wordt thans door mij met een geroet van erkentelijkheid herdacht.

In het bijzonder wensch ik U, Hooggeleerde Place, Hooggeachte Promotor, dank te brengen voor den krachtdadigen steun, mij bij dezen arbeid verleend. Uwe vriendschap en Uwe bezielende lessen waarin Gij ons inleiddet in de studie der levensverschijnselen, zullen een onuihcischbaren indruk in mijne herinnering nalaten.

Ook Gij, Hooggeleerde Straub, hebt mij door mee vriendelijke belangstelling en uwen wel willenden steun lot groot en dank verplicht.

En Gij, Hooggeleerde Rotgans, iveest overtuigd, dat ik van ganscher harte zal streven aan de verwachtingen, die Gij aan uwe assistenten stelt, naar mijne krachten te voldoen.

Ten slotte is hut mij een genoegen hier mijnen dank te kunnen uitspreken tegenover hen, die zoo bereidwillig hunne oogen en hunnen tijd voor mijn onderzoek hebben ter beschikking gesteld.