is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthropathia tabica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddelijke nabijheid van het gewricht kan rijkelijk vorming er van plaats vinden zoodat zij met elkander een tumorvoi mige massa uitmaken, die klinisch veel op een osteosarcoom gelijken kan en daarvoor ook wel gehouden is').

Solitair exostosen komen voor die zich in den spier kunnen uitstrekken, van belanrijken omvang, zoo groot als een ganzenei of in den vorm van een langen stekel (81» c.m.)

Twee maal is bij patienten met pied tabétique eene beenvorming in de achilles pees waargenomen. Buzzard en Wolff vonden beide een beenstuk in den musc. quadriceps bij eene kniearthropathie. In het laatste geval had het beenstuk de vorm en grootte van een kastanje.

Een groep van kleinere beenderen zooals van de voetwortel kunnen tot een vormloozen klomp samengebakken zijn, zoodat de samenstellende deelen in vivo niet meer zijn te herkennen.

In al deze gevallen vormt zich nieuwe beenzelfstandigheid, zij deze ook gewoonlijk van minderwaardigen aard.

Evenals bij de atrophische vormen, groepeeren de hypertrophische veranderingen zich in en om het gewricht, zóó dat de veranderingen dichter bij het gewricht sterker zijn,

verder er van af minder.

In deze toestanden is abnormale bewegelijkheid steeds aanwezig, bij de atrophische vormen gecombineerd met overdreven bewegelijkheid in de normale richtingen, bij de hypestrophische daarentegen gewoonlijk met beperkte bewegelijkheid.

In alle gevallen van dezen vorm, die door de nieuwvorming van weefsel wordt gekarakteriseerd, speelt de atropine tevens een rol, zij het ook een minder groote. De hypertrophische verschijnselen schijnen eene bijkomende omstandigheid te zijn, die, zich voegende bij de verschijnselen der atrophie, het klinisch voorkomen en anatomisch aspect van het gewiicht

voornamelijk bepaalt.

Als voorbeelden van dezen vorm vermeld ik de volgende:

') Büdinger 1. c. pag. 29.