is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoekingen over het stelsel over chloorzuur en water

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot - yo° kon ik door extrapolatie vinden, dat hij bij - ioo° ongeveer ro" liooger aanwees dan de toluolthermometer. De bepaling' van het eutectische punt geschiedde op de gewone thermische wijze en met een vloeistof, wier beginstolpunt gelegen was bij - 85" op de smeltlijn van het ie hydraat.

Het smeltbuisje werd, omgeven door een luchtmantel, in de vloeibare lucht, welke zich in een z.g. Dewar's koelvat bevond, geplaatst en de temperatuurdaling per halve minuut bepaald. Zelfs in dit geval, dat de temperatuur van het bad nog bijna ioo° lager was dan die van het stolpunt, vertoonde de temperatuurdaling nog een stilstand, zooals het volgende tabelletje doet zien.

Temperatuur, j Daling per 30 sec. Temperatuur, j Daling per 30 sec.

1 I

90.0

~"931 28 I02-3

—95-9 'j -IO3.O , °Ql

99 o 5'\ -103.7 1

—101.5 —106.8 31

— 102.3 —110.0 32

De temperatuur van het eutecticum van vast overchloorzuur en ie hydraat ligt dus bij —102°, inderdaad was bij deze temperatuur uit de absolute onbewegelijkheid van den thermometer in de massa af te leiden, dat de geheele massa vast was geworden.

Herleiden we nu de gevonden temperatuur tot die, welke de toluolthermometer zou aanwijzen, dan vinden we voor de temperatuur van het eutecticum en dus ook voor die van het smeltpunt van watervrij overchloorzuur ongeveer —112°.