is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door RABL-RüCKHARD werd deze recessus ook bij Acanthias-embryonen waargenomen (misschien dezelfde recessus, die door EülNGKR beschreven werd, als voorwaartsche voortzetting van het onparige gedeelte der voorhersen-ventrikel.).

BüRCKHARDT nu, noemt dat gedeelte van het dak der voorhersenen, wat zich tusschen de paraphyse en den recessus neuroporicus voor- achterwaarts en zijdelings tusschen de nerveuze massa's bevindt: lamina neuroporica, en wijst er op dat de mindere of meerdere groote hiervan het criterium oplevert voor de meerdere of mindere ontwikkeling van nerveuze substantie ln het pallium.

Naar de mate, waarin nu deze lamina supra-neuroporica meer verloren gaat, d. w. z. meer ervan overgaat in wandverdikking, rangschikt hij de visschen in deze volgorde : Teleostiers, Ganoiden, en, overgaande tot de Selachiers : Notidaniden, Holocephalen, Spinaciden, Carchariden en ten slotte de groep waartoe Myliobates, Zygaena en Trygon behooren, waar de wandverdikking bijna de geheele lamina supra-neuroporica inneemt. Van deze visschen zouden de Teleostiers en Ganoiden in 't geheel geen nerveus pallium, geen, door functioneerend zenuwweefsel verdikte mantel hebben, terwijl deze wel reeds bij de eerstgenoemde groep der Selachiers en verder bij de volgende groepen in toenemende mate voorkomt.

Studnicka wil in tegenstelling met de genoemde auteurs, het ependymateuse dak der voorhersenen, niet als pallium beschouwen, maar vat het in zijn geheel op als tela chorioidea en houdt het dus, zooals RABL-RüCKHARD in de polemiek hierover opmerkt voor een voortzetting van het dak der tusschenhersenen.

Zoo zou dan, volgens STUDNICKA, het dak der tusschenhersenen zich b.v. bij de Cyprinoïden tot aan den bulbus olfactorius uitstrekken, daar immers de dorsale wand der lobi olfactorii, gelijk uit de onderzoekingen van RABL-RüCKHARD en ook uit die van C. L. en C. J. HERRICK gebleken was, ependymateus is.