is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn oorsprong in het voorste en middenste gedeelte der laterale subcorticale cellaag heb ik vermeld. Hij verzamelt zich daar waaiersgewijze overgroote uitgestrektheid en begeeft zich mediaalwaarts boven het reeds gekruiste en onder het nog ongekruiste gedeelte der dccussatio interhacmi-sphcrica, zooals in fig. 18 en 19 duidelijk is.

Uit figuur 19, die een meer distaal gebied weergeeft dan figuur 18, blijkt dat een aanzienlijk gedeelte dezer baan vrij ver distaal ontstaat en dus eerst een voorwaartsche richting moet nemen om met het neergaande gedeelte zich te vereenigen.

Houser hield dit gedeelte reeds voor den tractus pallii, die echter iets meer distaal begint. Had hij zijne onderzoekingen aan een absoluut continueele praeparaten-serie verricht, dan zou hem dit zeker niet ontgaan zijn. Dit eigenaardig postero-antero-medio-basi-posterieur verloop van dat gedeelte schrijf ik aan de sterk voorwaartsche groei van het pallium toe, waarvan toch Houser ook spreekt, die zijn plaats van oorsprong nucleus neuroporicus n'oemt, een niet zeer gelukkig gekozen naam, daar 1° de z.g. lobus olfactorius impar, die de voorste neuroporus der Selachiers zou vormen niet bilateraal is gelijk deze kern en 20 men 't over de preciese ligging van den voorsten neuroporus nog niet eens is. 1 lij beschouwt evenals ik, deze cel-zone als een »additional olfactory centre«.

Deze medianc bundel kruist met geen enkele vezel, noch in de dccussatio intcrhaemispherica, noch in de commissura antcrior, waarvan men zich gemakkelijk kan overtuigen.

liouwens Botazzi zelf, die een kruising van enkele dorsale vezelen erin niet onmogelijk achtte, schrijft toch ook, dat het hem onmogelijk is dit met veel evidentie aan te geven.

Catois benoemt deze bundel, die hij goed teekent in zijn teekening (1. c. PI. VII fig. 28) verkeerd als tractus pallii, die immers geheel aan den buitenkant der hemispheren loopt. Dientengevolge beschrijft hij dan ook als mediane-bundel een veel kleinere, ook mediaal gelegen bundel, die zich niet,