is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgt meer basaalwaarts de gekruiste 3fle groep, en ten slotte 't dichtst bij de mediaanlijn, zoodat alleen het corpus interpedunculare, tusschen de beiderzijdsche bundels in ligt, de 2lle. eveneens gekruiste groep, (fig. 52).

Zoo gelegen gaan de vezelen van den lemniscus caudaalwaarts en eindigen grootendeels in de medulla oblongata (en spinalis), voor een ander gedeelte treden ze in het cerebellum, zoodat ik ze bij het metencephalon verder zal bespreken om thans over te gaan tot de commissura posterior, waarvan ik reeds vermeldde, dat haar voorste vezelen uit het stratum profundum tecti afkomstig zijn en gedeeltelijk in het gelijknamige stratum van den anderen kant eindigen, gelijk reeds Mayser beschreef, gedeeltelijk in de grijze stof der eminentia medialis uitloopen. Ik moet hierbij voegen de vezelen, die dit gebied met de tori longitudinales verbinden (fig. 46).

Het tweede gedeelte der commissura posterior wordt gevormd door vezelen, die de nuclei lentiformes mesencephali, de beiderzijdsche voorste, mediale, subventriculaire cellagen, onderling verbinden.

Dit is verreweg het grootste gedeelte ; de vezelen, hiertoe behoorend, vormen het middenstuk, pars media, der commissuur, wier meer caudale bundels ombuigen naar achteren, zich boven den tractus thalamo-spinalis, naast den aquaeductuswand, ten slotte in het voorste gedeelte dier zelfde cellaag begeven, uit welker achtergedeelte de fasciculus longitudinalis dorsalis gekruist zijn aanvang neemt.

Dat vezelen van den fasciculus longitudinalis dorsalis zelf doorloopen in de commissura posterior, gelijk HERRICK en EdINGER meenen, kan ik op grond van nauwkeurige onderzoekingen, zoowel bij Lophius als bij Gadus tegenspreken, mijn bevinding komt met die van AUERBACH en VAN GEHUCHTEN overeen, die vermelden, dat uit het voorste gedeelte derzelfde celgroep, waaruit de fase. long. post. ontstaat, de commissuur vezelen eindigen.

Ook moet ik, waar ik thans ben overgegaan tot de beschrijving van den achtersten lengte-bundel, vermelden, dat ik