is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proximaal ontstaande gedeelte van den fasciculus latcralts longitudinalis, die voor een derde ongeveer hieruit gevormd wordt en voor twee derde deelen uit de vezelen, die van den lateralen middenhersenkern (fig. 49 en 50) hunnen oorsprong nemen.

Gelijk ik later zal aantoonen eindigt deze fascikel in de medulla oblongata en wel in het acustische centrum, na kort te voren gekruist te zijn (fig. 94)- Het is een zeer aanzienlijke bundel, waarvan bij LoPHIUS alléén het uit den nucleus lateralis mesencephali zijn oorsprong nemend gedeelte ontwikkeld was, zoodat men hierin 2 verschillende bundels tnoet zien, één afkomstig uit de eminentia medialis mesencephali en de andere uit den nucleus lateralis mesencephali komend.

Ten slotte rest mij nog bij de middenhersenen de oorsprong van de oogspier-zenuwen te \ ermelden.

Reeds heb ik dit, sprekend van den fasciculus longitudinalis dorsalis voor den N. oculomotorius gedaan, wiens wortels, ongeveer gelijkelijk gekruist en ongekruist uit hun kern, achter den nucleus fasciculi longitudinalis dorsalis en mediaal onder den aquaeduct gelegen, ontspringen (fig. 51 en 31). De wortelvezelen begeven zich in eenigszins laterale richting basaal en treden uit in de spleet gevormd door de lobi inferiores en de basis der midden-hersenen.

Een kern, caudaal hiervan, echter in 't zelfde gebied gelegen en ook uit gelijke cellen bestaande als de genoemde, is&de kern van den N. trochlcaris, die echter zijn vezelen om den aquaeductus en vervolgens in één bundel bijna loodrecht naar boven zendt bij Lophius (fig. 33)» blj Gadus daarentegen schuin naar boven gaat en achterwaarts door 't velum heen verloopt in 2 bundels, waarvan de bovenste boven, de onderste onder den daar intredenden tractus lobo-

cerebellaris ligt (fig. 52> ^ en ^7)*

De meest dorsale dezer bundels treedt aan den bovenkant van het velum, tusschen cerebellum en t achterste gedeelte van het tectum opticum in, en vereenigt zich dan, met de ook apart uittredende onderste wortel, Daarna trekken beide