is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hersendeelen moet ik dc aanzienlijke verbindingen met de diepere lagen van het tectum opticum noemen, waarvan ik reeds bij de beschrijving der middenhersenen vermeld heb, dat zij een vrij groot vezelcontingent na kruising afgeven aan het cerebellum.

Dientengevolge zijn de vezelen ervan in de oblongata reeds niet meer zoo groot in aantal als in de middenhersenen.

Evenals bij den aanvang der oblongata de vezelen allen ventraal van de trochlearis uittreding liggen (zie tïg. 87). zoo liggen zij bij de trigeminus intrede allen ventraal daarvan.

Gedurende dit verloop zijn hun bundels niet in aantal verminderd. Hierna echter begint langzamerhand hun aantal kleiner te worden.

Een aparte bundel ervan, die zich misschien door iets grooter merggehalte van de andere vezelen onderscheidt en zich reeds meer frontaal van de lateraal gelegen tectale vezelen binnenwaarts buigt, kan ik tot in den abducenskern vervolgen, wat overeenstemt met AuERBACH's mcdedeeling, dat hij tectale vezelen in den oculo-motorius- en trochlearis-kern zag eindigen, later door HALLER bevestigd (fig. 92).

Dat ik dit daar zelf niet heb kunnen waarnemen, schrijf ik toe aan een ongeschikte snederichting op die plaats, want na de zekerheid waarmee ik de abducens-kernverbinding kan constateeren, durf ik aan die aangaven niet meer twijfelen, te meer daar het toch ook physiologisch niet de geringste verbazing kan wekken, dat centrifugale vezelen van het tectum zich naar de motorische oogkernen zouden begeven.

Deze oogvezelen vormen echter slechts een uiterst gering gedeelte dier enorme ventro-laterale vezelmassa's, omtrent wier juist eindpunt de aangaven nog al verschillen.

EüINGER geeft aan, dat ze eindigen in de kernen der sensibele zenuwen en dus een centripetale baan zouden vormen, waarvan bij de hoogere dieren zelfs de verschillende kernbundels apart zijn na te gaan.

1 lALLER wijkt hiervan af en beschouwt ze als verbindingen