is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wortel cn den tractus descendens nervi V »prolongements protoplasmatiques« beschrijft, die hij den rol toekent van korte reflexbaan tusschen sensibelen trigeminus en motorischen facialis.

Alhoewel ik de mogelijkheid van een dergelijken reflexbaan langs dien weg niet mag ontkennen, heb ik toch met zekerheid kunnen constateeren, dat een gedeelte der motorische wortel zelf er doortreedt.

De sensibele facialis wortel (bij Lophius niet geteekend, daar zij bijna mergloos was. Niet te verwarren met den reeds mergrijken motorischen wortel!), loopt bij Gadus lateraal boven den ventrikel wand, en ontstaat, zooals sinds lang bekend is, uit het voorste gedeelte der lobi vago-glossopharyngeales.

I)e wortel bevat, volges Haller, C. J. Herrick enJOHNSTON, slechts sensibele vezelen, wat door KlNSBURY ontkend is, die haar ook visceraal motorische functien toeschrijft, op grond van zijn gelijken oorsprong als glosso-pharyngens en vagus. Ik kan KlNCSBURY's aangave in dezen niet bevestigen, alhoewel zij overeenstemt met KoHNSTAMM's ontdekking, dat bij hoogere vertebraten na doorsnijding der chorda in den smaakkern groote (secretorische) gangliencellen ontaarden. Het eigenaardig achterwaarts verloop van den sensibelen facialis is toch voor de hoogste vertebraten beschreven voor de pars intermedia van dien zenuw (pars WRISBERGI), die ook daar in den lobus glossopharyngeus eindigt (His, Duval, EdiNGER). Het feit, dat deze wortel uit het glossopharyngeus-gebied ontstaat zou een reden kunnen zijn om haar niet als echte facialis wortel te beschouwen maar als behoorend bij den glossopharyngeus, slechts medeloopend met den facialis.

In verband hiermee is het van belang na te gaan welk verband er bestaat tusschen de eindplaats van deze sensibele facialis vezelen en de sensibele glosso-pharyngeus \ ezelen, m. a. w. of de overeenkomst in centralen oorsprong van beide ook weergegeven wordt door de perifere vertakkingen.