is toegevoegd aan uw favorieten.

De banen en centra in de hersenen der Teleostiërs en Selachiërs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten als de voorste en achterste wortels van het statisch gebied beschouwd worden, waarvan ik thans in 't kort die wortel zal beschrijven, die bij den mensch daarvan alleen is overgebleven de nervus octavus.

Deze zenuw, waarvan bij de visschen slechts de vestibularis duidelijk aanwezig is treedt onder de r. ant. later, in zijn eindgebied.

\ an zijn groote, van veel merg voorziene vezelen eindigt een klein aantal ter plaatse van intrede in den meer ventraal gelegen groot celligen octavuskern een grooter gedeelte daarboven in den kleincelligen hoofdkern. Het meerendeel der \ estibularis vezelen neemt echter in de oblongata een overlangs verloop, gedeeltelijk frontaal om zich in het cerebellum te begeven gelijk ook c. J. Herrick en euinger beschrijft, voor een grooter deel achterwaarts, tot aan het achterste gebied van het tuberculum acustico-laterale, dat steeds met cerebellairlijst bedekt blijft. Hier begeeft de tractus descendens n. VIII (volgens c. j. Herrick veel secundaire VIII vezelen bevattend) zich langs de zijkant der oblongata geleidelijk bovenwaarts om terzelfder hoogte, op te houden, waar ook de neerdalende vezelen van het lateraal systeem eindigen.

Zooals ik reeds zeide kan ik Joijnston's opmerking voor Acipenser, dat vezelen van den octavus met de neerdalende quintuswortel in den nucleus ROLANDI eindigen, voor de Teleostiers niet bevestigen, al zijn de eindgebieden van beide zeer in elkaar s nabijheid gelegen en beide blijkbaar de voortzetting van de achterhoornen van het ruggemerg.

Ken kruising van acusticusvezelen in de oblongata heb ik nergens kunnen waarnemen. Wel zijn, zooals ik reeds bij de uitwendige beschrijving mededeelde, de tubercula onderling versmolten en bovendien hun frontaal en voorn.1. caudaal einde door een aanzienlijke commissuur, commissttra vestibularis anterior en posterior, onderling verbonden.

Tot de secundaire verbindingen die het octavus gebied aangaat, moet ik in de eerste plaats noemen de fasciculus lateralis longitudinalis, die met de gekruiste octavo-motorische