is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van den duur der vochtverversching in de voorste oogkamer bij het konijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door middel van dezen Filtrationsmanometer nu, laat men onder constanten druk \ °/0 keukenzout-solutie invloeien in de voorste oogkamer. De uitkomst der proeven blijkt uit LiüsEK's woorden1): „Bei nicht zu lange fortgesetzten Versuchen erfolgt aber bei der angegebenen Methode die Filtration van % °/o NaCl Lösung beim frischen toten Auge vom Menschen und Tiere vollkommen gleichmassig, und ist dem im Apparate herrschenden Drucke proportional".

Dit blijkt uit de proeven van NlESNAMOFF, die het eerst met dezen Filtrationsmanometer experimenteerde. Deze bepaalde ook den filtratie-coëfficiënt = hoeveelheid vocht, die afvloeit bij een druk van I mM. Hg. in I minuut. Deze coëfficiënt rekent men voor elke proef uit door het aantal toevloeiende mM.3 per minuut te deelen door dc drukhoogte. Wanneer de veronderstelling van Leber ten opzichte der evenredigheid tusschen druk en toevloeiing gewettigd is, moet de filtratie-coëfficiënt voor alle proeven gelijk zijn. Uit het experiment blijkt, dat dit het geval is, dus Leber's veronderstelling is juist.

Als men den filtratie-coëfficiënt kent, weet men dus hoeveel bij bepaalden druk p uit het oog filtreert door dien coëfficiënt met p te vermenigvuldigen.

Verder bleek uit de proeven, dat de filtratie-coëfficiënt grooter werd, naarmate de voorste oogkamer in volumen toenam, omdat natuurlijk het oppervlak, waarlangs vocht kan wegvloeien, grooter wordt.

Hetzelfde apparaat gebruikte NlESNAMOFF nu ook, om in het levende oog.vocht te laten toevloeien. Het verschil in toevloeiing bij bepaalden druk tusschen het levende en het doode oog is natuurlijk afhankelijk van de vochtafscheiding in het levende oog. Nu bleek, dat als het vocht toestroomde onder een druk gelijk aan den oogdruk, bijna geen vocht in het oog drong, d. w. z. al het voor de filtratie noodige vocht wordt geleverd door de secretie. Bij verhooging van den druk waaronder het vocht toevloeide, verminderde de secretie, en ten slotte

i) v. Graefe-Saemisch : Handbuch II2, blz. 226.

a