is toegevoegd aan uw favorieten.

Plankton van Noordzee en Zuiderzee

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekleede huisjes voor, die vermoedelijk een Tintinnopsissoort toebehooren. Iu vorm doen zij op bet eerste gezicht denken aan Tint. veutricosa, maar bij nadere beschouwing blijken zij van deze af te wijken door den vorm en de structuur van den hals, die in 't algemeen weinig smaller dan de woonkamer is en minder scherp ervan is afgezet dan bij Tint. veutricosa. De hals mist de gladde, onbekleede ring aan de basis, vertoont dezelfde bekleeding van grove korreltjes als het overige gedeelte van het huisje en is ongeriugd of zwak geringd.

152. Tintinnopsis sp. (fig. 16).

Een zeer kleine Tintinnopsissoort (ik vond alleen ledige huisjes)

komt in de zomermaanden in het Zuiderzeeplankton voor. Vorm en afmetingen zijn standvastig; de huisjes zijn ongeveer tweemaal zoo lauu als breed, cvlindrisch

tiiinupsi's'sp. vau vorm' het achterste derde gedeelte in een stompen 240 x. spits versmald. De bedekking met zeer kleine kwartskorreltjes is niet heel dicht. Ringen zijn niet waar te nemen. Afmetingen: 28 bij 15 n.

153. Tintinnopsis sp. (fig. 17).

Huisjes van een kleine Tintinnopsissoort, die in vorm en af¬

metingen weinig varieeren, komen soms vrij talrijk in het plankton van de Noordzee voor. Ook bij Helder vond ik dergelijke huisjes, die vermoedelijk tot dezelfde soort terug te brengen zijn.

De huisjes zijn dicht met kwartsbrokjes, enz. be-

tinnopsis sp., kleed. De grootste breedte ligt gewoonlijk voor het X' midden; naar den mond toe is het huisje iets versmald, in de meeste gevallen is evenwel geen duidelijke afscheiding tusschen woonkamer en hals aanwezig. Het achtergedeelte is geleidelijk versmald of parabolisch toegespitst. Ringen zijn niet waar te nemen. De lengte der Noordzeeexemplaren wisselt van 54 tot 66 /*, de breedte van den mond van 24 tot 28 p.

Levander (18U9—1900, bl. 18, fig. 2 en 3) geeft onder den naam vau Tintinnopsis beroidea afbeeldingen van eeu door hem in de Fiusche Golf en de Alandszee gevonden Tintinnopsishulsjes,