is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is door Van Kijk ]) aangegeven. Hij past verhitting door middel van electriciteit toe. Deze methode verdient ten volle de aandacht, is mij helaas pas na afloop van dit onderzoek ter oore gekomen.

De vermelde onderzoekingen en formules van Van Laar zouden hier kunnen aangewend worden, zooals hijzelf de berekening maakt voor de stolling van de kalk-natronveldspaten.2) Hierbij is echter de mengwarmte in de vaste phase evenals die in de vloeibare gelijk nul gesteld. Nu is juist een niet te verwaarloozen waarde van de mengwarmte in de krystallijne phase de conditie voor het optreden van een minimum in de continue stollijn; en op het feit dat deze differentieele mengwarmte geenszins eenvoudig te bepalen is, strandt de berekening.

Dat ook in dit derde binaire stelsel een minimum in de reeks der «-mengkrystallen voorkomt, wijst er op, dat voor het tot stand komen van deze een betrekkelijk groote energie-hoeveelheid moet worden aangewend.

De overgang «-/3 bij M, die door W een verhooging ondervindt, wordt door S bij de allereerste toevoeging (0,1 en 0,2 %) niet, verder echter betrekkelijk sterk verlaagd, zooals de tabel op pag. 42 aantoont. — In de overgangslijn van de «-krystallen bevindt zich een knik, die op rekening te stellen is van de intrede van den overgang der p- in y-krystallen. Deze was reeds bij zuiver M moeilijk te constateeren, vertoonde zich bij de mengsels met S, behalve bij die met zéér gering S-gehalte, in het geheel niet meer. Door het snijpunt der beide takken van den overgang der M-rijke «-krystallen werd een stijgend beloop van den fi-y overgang aangegeven,

') Verh. Konink. Ak. v. Wetensch. Verg. 11) April 1U02. 2) Zeitsch. ftir Phys. Ch. 1906.