is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verandering der refractie gedurende den loop van het leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Hoewel wij, zooals volgens het in de inleiding gezegde blijkt, uit de gegevens, welke de litteratuur oplevert, ons geene volkomen juiste voorstelling kunnen vormen omtrent het verloop der refractie gedurende den loop der jaren, is het toch niet geheel en al van belang ontbloot eerst eens na te gaan, wat er tot nu toe op dat gebied uit de onderzoekingen van anderen bekend is geworden en welke gevolgtrekkingen wij daaruit kunnen maken. Allereerst zullen wy dus de gegevens nagaan in de litteratuur vermeld omtrent de refractie van bepaalde groepen van personen van diverse leeftijden, en trachten door vergelijking der verschillende groepen een denkbeeld van den gang der refractie te verkrijgen. Daar het ons voornamelijk er om te doen is een juister inzicht inzicht te verkrijgen in de refractie van het normale oog en de ontwikkeling der myopie, hoewel ongetwijfeld eene belangrijke quaestie, ons minder ter harte gaat, zullen wij alle statistieken, waarin alleen het percentage der myopen is nagegaan, buiten beschouwing laten. Hierdoor blijven vanzelf ook achterwege de onderzoekingen van James Ware, Szokalsky, Ruete, e. a., verricht in eenen tijd toen myopie de eenig bekende brekingsanomalie was en de kennis der hypermetropie nog in het duister verborgen lag. Evenzoo komen niet in aanmerking de statistieken betreffende de