Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar verbeelding, haar lust zich te verdiepen in hun zieleleven, hun uiterlijk en hun omgeving voor onze oogen te brengen doen haar niet zelden voorbijzien dat zij wijdloopig wordt. Tegenover die tekortkomingen staat echter zooveel fraaie karakteristiek en verdienstelijk of voortreffelijk geschilderd uiterlijk en innerlijk leven, dat wij een deel van haar werk rekenen tot het beste van haar geslacht.

De behoefte aan kunst, aan protestantsche kunst vooral, van hare tijdgenooten is door hare romans op ruime wijs bevredigd; de verheffende en louterende invloed dier kunst mag niet gering worden geacht. Dien invloed oefenen hare werken nog op een deel van ons volk, zij het ook niet vooral op die standen waarvoor zij oorspronkelijk geschreven zijn. Evenals de werken van Van Lennep zijn ook Bosboom - Toussaint's romans bezig doortedringen in andere klassen van lezers (mindergegoeden en jongeren), dan waartoe de schrijvers zich bij hun leven richtten. Maar tegenover den éénen Ferdinand Huyck, die voor volwassen lezers van ontwikkelden smaak nog te genieten is, kan Bosboom Toussaint haar Mejonkvrouw De Mauléon en Graaf Pepoli, haar Delftsche Wonderdokter en Majoor Frans stellen, welker ernstige kunst, van een hooger soort dan het amusante werk van Van Lennep, ook aan de eischen van hedendaagsche ontwikkelde lezers kan voldoen3).

DE ORTHODOXIE IN DE LITERATUUR (BEETS EN HASEBROEK. TER HAAR EN TEN KATE. ALB. THIJM).

Een nieuwe sfeer van invloed opende zich voor Beets, toen hij in 1874 benoemd werd tot hoogleeraar in kerkgeschiedenis en moraal aan de universiteit te Utrecht; een goede keus in-de oogen van wie wijsheid boven geleerdheid stelden en meenden

Sluiten