Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER op de Iste AFDEELING,

Alphabeiischc 1 ij s t v a u de 11 a ui e u «Ier schrijvers.

A.

A. H.. Manoeuvros allem. en \ Alaaxier „le Ri„er, d',. ^

Abei, o; *ms,M^L0fAhiiren^!i"v 1280-2

ZSi£lSSS&i~= iÜ | Ü^S&fiStSg^::z 8&?

B.

KtlSi. """ssr —»<» - .

uie?'e" K"' Staatsche Bos (M. J. K.), Óntwirpïee'r- '

r «O ^;uITfe.'ën bgi-4

r „ 0097—8

Belt»" Vrü ' ^0-2 ! 4"4"8

«ock; FaustfeutSn:::::: ^=f| B„r.,d,^«-dü ti;:: li?7z&

>

G.

' S|l? ' r°"n- Transf0™" d l" *»«*•• 3U0-T

D.

s=^'*rk*:'^ifl* Si?

Sluiten