Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•*itó_Doiigei» '4. v.), B:kr_::: overzicht der meest gebruikte 3 geneesmid i-.Ien in yrlandsch Oost-IndiO. (Overgedr. uit liet Pi.innac. "VV~i I. ]<»18). (Uitgave van het Kol.

Instituut Amstcrdar.'. . l ivien. 1918. Svo. *

Koloniaal Instituut Atr.stordam. Inlichtingen,gedurende

, jict jaar 1 - * 13, verstrekt door den Directeur der

Afdceling handelsmus r.tn van het Koloniaal Instituut. Amsterd. 1914, Svo. ~:s

"; - Koloniaal Instituut te Amsterdam. Indisch natuuronderzoek. '■ Door M. J. Sirks. Met portretten. Amst. 1915. Svo. *

< Waterschoot van der Gracht (W. A. J. M. v.), Rapport over de opsporing van delfstoffen in Nederlandsch-Indië. Met kaarten. Krachtens opdracht bij Kon. Besluit van 9 Juni 1013, X". 54. 'sGrav. 1915. Folio. *

■"-7ü Verslag van hei vervoer en den verkoop van Banka-tin A 2 over de jaren 1911 12 en 1912/13. Batavia. 1914. Svo. *

"277 Knol (XV. A.), Enkele opmerkingen betreffende den mijn-

10 bouw en betreffende, werkkring en opleiding van den mijningenieur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Technische Hoogeschool te Delft. Delft. 1914. Svo. *

5277 Veen (R. W, v. d.i, Eenige opmerkingen over de leer der

11 erts vorming en hare plaats inde studie en de praktijk van den mijningenieur. Openingsrede uitgesproken te Delft. Delft. 1916. Svo. *

52S0 Koninklijk Kederlandsch Meteorologisch Instituut. Ergeb4 nisse aerologischerBeobachtungen. 1 (1909—1912), 2(1913),

3 (1914), Utrecht. 1913—1915,

Svo. *

52S0 Koninklijk Xederlandsch Meteorologisch Instituut. Seis•-> mische Registrierungen in de Bilt. 1 (2G Juni—5 Okt. 1904,

10 April 1908—1918» Utrecht. 1915,

Svo. *

Sluiten