Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6272 Molhiiysen, Blok e. a., Nieuw Nederlandsch biographisch 1 woordenboek: Dl. 3.

6294 Kern, Verspreide geschriften: Deel 2, 3, 4.

1

0363 Overzichtskaart aangevende het grondbezit op Java en Madoera. Schaal 1 : 1000.000. Hoofdbureau van liet kadaster te Batavia. 1914. riano. *

636-1 Overzichtskaart aangevende de ligging dererfpachtsperceelen en landbouwconcessies op Sumatra. Schaal 1 : 2.000.000. Hoofdbureau van het kadaster te Batavia. 191 i. Plano. 3

Overzichtskaart van het eiland Sumatra, schaal 1 : 2000.000: 1913. *

6368 Kaarten van Oost-Indiö I

I uitgegeven door de Afdeeling

6369 Kaarten van West-Indie > Hydrograliie van het Ministerie

I van Marine. *

6370 Schetskaarten ]

De kaarten zijn genummerd in dezelfde volgorde als in den „Catalogus van kaarten en boekwerken, uitgegeven door de Afdeeling Hydrographie van liet Ministerie van Marine".

63S1 Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel:

Deel 1: 4e Dr. 1910. *

Deel 3, le ged.: 3e Dr. 1913. *

Deel 3, 2' ged.: 3e Dr. 1913. *

Deel 4: Aanvullingsblad n°. 1 1914. *

Deel 5: 2e Dr. 1914. *

Land verkenningen behoorende bij Deel 1: 2e Dr. 1916.* — Idem' bij Deel 2: 2eDr. 1913. * — Idem bij Deel 3 leged.: 2' Dr. 1914. * — Idem bij Deel 3 2 ged.: 2' Dr. 1914. *

6400 Pleyte, De inlandsche nijverheid in West-Java: 4e stuk. * 7 •

6410 Rapporten van den oudheidkundigen dienst in Ned.-lndië:

2 1913; 1914. *

Sluiten