Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

832 Regeling van de bezoldiging enz. van de onderofficieren 5 en militairen beneden dien rang bij de Korpsen, Staven en Inrichtingen der Landmacht (met uitzondering van het Wapen der Koninklijke Marechaussee). (Bijgewerkt tot 1 Januari 1917). 'sGrav. 1917. 8vo. *

_884_Tarieven, te rekenen van 1 Augustus 1917 af, tot een 9 nader te bepalen datum geldig voor herstellingen aan schoeisel, 's Grav. 1917. 8vo.

948 Rapport van de commissie voor de reorganisatie van de 1 Vereeniging „het Nederlandsche Roode Kruis", 's Grav. 1917. Polio. *

95/ \oorschrift voor den militair veterinairen dienst in Neder-

15 1 landsch-Indië in geval van oorlog. Batavia. 1916. Svo. *

966 Voorschrift betreffende het nemen van maatregelen bij- en

14 ter voorkoming van besmettelijke ziekten tijdens mobilisatie en in oorlogstijd. Breda. 1917. Svo. *

_966^Gorkoni (W. J. v.), Ongezond Batavia, vroeger en nu.

15 Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken gezondheidsdienst. ((Jverdr. uit „Geneesk. tijdschr. voor N.-I.", ül. 53, afl. 2). Met flg. Batavia. 1913. Svo. *

101S Stigtcr (I*. <!.), Het strafproces voor den krijgsraad. Over-

3 zicht met aanteekeningen, samengesteld ten dienste van het militair onderwijs. Breda, (Lith. der K. M. A.). 1917. Svo. *

1022 Gelder (C. C. de), Dienstweigering. (Overdr. uit „De

17 Militaire Spectator"). Utr. 1917. Svo. *

JD22 Rapport van de commissie voor de invoering van het

IS wetboek van militair strafrecht en de wet op de krijgstucht, ingesteld bij ministerieel besl. van 7 Oct. 1912. 'sGrav. 1917. Svo. *

1028 Militair strafrecht voor de cadetten bestemd voor het leger

2 in Nederlandsch-Indie. 3 Dln. Breda. (Lithogr. der K. M. A.). 1913. Svo. *

107j> Braibnnt (M.), La procédure aux armées. Manuel a 1'usage

1 des parquets militaires, suivi de notions de comptabilité. Paris. 1916. Svo.

Sluiten