Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5887 Plusschaert, Beknopt practisch leerboek der burgerlijke 2 en waterbouwkunde. 3e Dr.: Deel I. af1. lö en 16 (Dl. I. 2' geil. aft. (> en 7 (compleet).

5887 Si rag, Burgerlijke bouwkunde: A/l. 8—10.

4

5390 Zwiers, Handboek der burgerlijke bouwkunde: Deel 2. 2 Steencomlructies. Met fig. Door L. Z w i e r s en J. P. Mier as. 1018.

5459 Venker, Kennis van bouwmaterialen: Hout. 1019.* — 1 Natuursteen. 1010. «

5501 Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat. Uit4 gegeven door het Ministerie van Waterstaat: N°.14—1(>.~

5(528 Verslag omtrent den toestand van den algemeenen waterstaat van het Hoogheemraadschap van Rijnland over: 1018. *

5607 Verslag over de openbare werken in: 1018. *

5708 Waterstaatskaarten van Nederland op de schaal van 1 :50.000: De verschenen bladen. *

5711 Rivierkaarten van Nederland op de schaal van 1 :10.000: De verschenen bladen. *

57?;! Getij tafels, bevattende den tijd en de hoogte van hoogwater en laagwater voor liet jaar: 1020. *

5746 Verslag over de burgerlijke openbare werken in Nederlandsch-Indie over liet jaar: 1014 (4' ged. Havenwezen). * — 101b (2' geil. Werken in het behing van dr gezondheid: Se ged. Bruggen en wegen: 4C ged. Haven/vezen; 'r ged. Bevloeiing, waterafvoer en imterkeering). * — 101') en 1916 (6e geil. Laboratoria voor materiaalonderzoek). * — 1017 (4r ged. Havenwezen, Hoof dat. Hl Baggerdienst). *

5758 Wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den waterstaat in Nederland: ó-Y vervolg. 1018.

"'788Lijst der telegraafkantoren in Nederland: I Mei 1010.

Sluiten