Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6524 Oppenlieiin (J.i t . a.. Proeve van ecne staatsregeling voor

13 Nederlandsch Indi-:. Leiden. 1''22. Svo.

4Ë-:L_^erïerburgli (!• A . Eenige h•■ofdlijnen van het Ned.-

14 Indisch staatsrecht, 's urav. 1 '28. svo.

6525 A ries (J. J. de; j Riphugeii. De Ned. Indische wet-

3 boeken en andere a'.gemeene v-.: ordeningen. 2,;,Dr. 2 DIn.

Bat. 1923. Svo.

653b Minekei (\\. A. F. F. Ij.). Ke. htsbedeeling onder de In-

12 landers en daartnel*; gelijkge^^iè personen in Xed.-Indië. Inlandsche stratV : i*.ring; iv:..:sbedeeling van het landgerecht. 2y Uitg. % Grav. 192". Svo.

654o Agrarische regelingen voor de zelfbesturende landschappen

2 in de gewesten L-uiten Java en Madoera. Samengesteld door liet Departement van Binnenlandsch Bestuur, afdeeling Agrarische Inspectie. Weltevreden. 1919. Svo *

6545 Nolst Trenité <G. J.), Inleiding tot de agrarische wet-

3 geving van het rechtstreeks bestuurd gebied van Nederlandsch-Indië. Weltevreden. 1920. Svo.*

6545 Letterie (P. M.) en W. do Keizer, Agrarische en daar-

4 mede verband houdende regelingen voor het rechtstreeks bestuurd gebied der gewesten buiten Java en Madoera. Weltevreden. 1924. Svo.*

6547 Neytzell de Wilde (A.), Een en ander omtrent den wel-

5a vaartstoestand der Inlandsche bevolking in de Gouvernementslanden van Java en Madoera (de particuliere landerijen uitgezonderd). 2 Dln. Weltevr. 1911—13. 8vo.

6547 Spykman (N.), Hindia zelfbestuur. Batavia. 1919. Svo*

12

6547_IIuender <W.), Overzicht van den economischen toestand

13 der inheemsche bevolking van Java en Madoera. 's Grav 1921. Svo.

6547 Nicuwenhuis (G. J.), Opvoeding tot autonomie. Een

14 sociaal-paedagogische studie van het Philippijnsch onderwijsstelsel, vergeleken met het Nederl.-Indische. Gron 1923. 8vo.

6547 Verslag van den economischen toestand der Inlandsche

15 bevolking 1924. 2 Dln. Met graf. Weltevreden. 1926. Svo.*

Sluiten