Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6~'7 Rechlien Morra (('. F.), Losse aanteekeningen over som-

22 mige artikelen van de Wet van 5 October ISil Stbl. 40, houdende instructie voor de Algemeene Rekenkamer, benevens eene bijgewerkte Instructie voor genoemde Kamer, 's Cfrav. 1895. Svo.*

6777 llaeften (G. A. v.), Politie-organisatie. He; p jlitie-vraag-

23 stuk kort en scherp belicht. Alphen a. d. Rijn. 1923. Svo.

6804 Mandero (H. Ch. G. J. v. d.), De volkenbond en zijn

13 belang voor Nederland. Bussum. 1920. Svo.

6S04 Snjjders (C. J.), Ontwapening. Voordracht, gehouden voor

1-1 de Amsterdamsche studenten-vereeniging voor sociale lezingen en sociale studie, op (3 Maart 1923. (üverdr. uit „Ons Leger" 1923).*

6804 Snijders i('. J.), Oorlogsgevaar. Voordracht, gehouden

14a voor professoren en studenten der Utrechtsche Universiteit en genoodigden, op 6 Maart 1924. Uitgave van de Kon. Ned. Vereeniging „Ons Leger". 8vo.*

6S04 Academie voor internationaal rechtte 's Gravenhage, op-

16 gericht met medewerking van de Carnegie-schenking voor den internationalen vrede. *s Grav. 1923. Svo. — Met programma voor het jaar 1923, 1926, . . . .*

6801 Kol (II. v.)j Rapport présenté a la XXI® Conférence

16 interparlementaire Copenhague, 15—17 aoüt 1923, pour faire suite a un précédent rapport présenté a la XXe Conférence a Vienne, en 1922. (Les mandats coloniaux et la société des nations, II). Genève. 1923. Svo*

6804 Kol (II. H. v.), De koloniale mandaten en de volkenbond.

17 (Overdr. uit „De Socialistische Gids" 1924). Svo.*

6804_De volkenbond. Samenstelling en inrichting. '3 Grav. 1924.

18 8vo.

6804_Struycken (A. A. II.), Opstellen over den volkenbond.

19 Arnh. 1926. 8vo.

6806^Beer Poortugael (J. C. C. den), Krijgsgebruiken in den

I a oorlog te land (oorlogsrecht) en de rechten der neutralen

Breda. 1886. 8vo.*

6806 Louter (J. de), Hoofdpunten van het oorlogsrecht. Losse

II aanteekeningen van actueel belang, 's Grav. 1914. 8vo.*

7

Sluiten