Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S» hiezsvorschrift, Entwurf — fi'ir Gewelir, Karabiner u.!. M. G. (D.). li —. Schiet voorschrift voor de zware mitrailleurs _

— Bereden- en Stelling-Artillerie 25» —

s.hlaohten. Pio — u. Gefechte dos groszen Krieges 1914—3Ms. Quel-

lonwork

School en leven. "Weekblad _ •

Sinto Geertruvdtsbronno. Driemaandelijkseh tijdschrift 73i*«—

Splitsing, Do — der Marine 2vS9—i

S:-^rtmassagc en trainingsoefeningen 1>U—:•

Sri lVestaka

Staat. Xominatieve — van vereenigingen i. z. weerbaarheidsvoorschrift 1021. . l"l—~

Staatsbedrijf. Het — der Artillerie-Inrichtingen 1793-*

Straf- en tuchtrecht, Militair — Nederland 1017—-?

— Militair — X.-I.

Studies, Enplisli —. Journal 7:ï47—S

Sumatra's "Westkust in beeld 6420-5

T.

Taalgids. Do nieuwe — 7047—2

Tabellen, Voorloopigo — v. h. bep. v. d. correctiën voor daginvloeden 2447*—£>

Tafel A tot het berekenen der hoogteverschillen en der lior. afstanden, b\j metingen m. d. ketting 4915_t-

— B idem, by metingen m. d. afstandmeter 4015—12

Taschenbucli der Stoffkunde

Technik, Dio - im Weltkriege 2955—12

Terreinmeetdienst 2569—31

Toelichting, Algemeene — op de samenstelling en het gebruik van

de Ned. zeekaarten enz 4956—4

Toepassingen, Wiskundige — voor de teekenlessen b. d. Kon. Artillerie en Genie School te Delft 4616—f

Tijdschrift, Cavaleristisch — 7170—4

— Nieuw — voor wiskunde. Bijvoegsel 727:3

— Technisch — voor Ned.-Indiö 7306—3

— Technisch — voor Ned. en N.-1 7306—4

— voor hot onderwijs in do aardrijkskunde 7316—2

— Koloniaal — 7337—7

— „De drie talen" 7347—1

u.

Uitkomsten der in 1920 geh. volkstelling in N.-1 6925—5

Uniformen van de land- on zeemacht in N.-1 853—2

v."

Veldkanon, Het moderniseeren v. h. — van 7 cM 2>¥Q—?.4

Vereeniging, Oudheidkundige — „Majapahit" te Modjokerto. Oprichting 6110—.j

Verhandelingen en berichten betr. het zeewezen, de zeevaartkunde, enz 7225—1

— (Nieuwe) v. h. Bataafsch Gen. der proefonderv. wysbegeerte

Rotterdam 7271 4

Sluiten