Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Ook dit tweede Deel zij een even gunstig onthaal toegewenscht als het eerste. De schriftelijke bewijzen van instemming en waardeering, die ik van zoo vele Onderwijzers, Leeraren en Hoofden van verschillende Inrichtingen van onderwijs mocht ontvangen, en waarvoor ik hun hier openlijk dank betuig, zijn mij een bewijs, dat ik bij de behandeling der Leerstof niet heb misgetast.

Men heeft de opmerking gemaakt, dat het wenschelijk is in een «■edurig product de volgorde der achtereenvolgende Vermenigvuldio-insren van rechts naar links te nemen, in overeenstemming met

o ö

het spraakgebruik, dat aan het X teeken de beteekenis van keer toekent. Dit is juist in de Rekenkunde, en ook in de Algebra waar het coëfficiënten geldt (zie Deel I, blz. 25). Maar in alle andere gevallen heeft het X teeken geen andere beteekenis dan vermenigvuldigd met, evenals het + teeken de beteekenis heeft vermeerderd met. Zoo beteekent 3ab niet anders dan 3-keer ah. Maar alt beteekent a vermenigvuldigd met Ij. Dit niet te onderscheiden, is de oorzaak van veel verwarring op dit gebied geworden.

Uitgever en drukker mijn dank voor de duidelijke en royale typografische uitvoering.

Voor gegronde op- en aanmerkingen van bevoegden houd ik mij altijd aanbevolen.

Hilvkbsum, 26 Sept. 1004.

Sluiten