Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2.T7?)2_(40XlOr')2_ geheele aardoppervlak = 4?rAz = — — —— —

JX

_ jo12 = circa 500 X 1012 M-. Derhalve zou dit

.T

1 M. hoog door circa 12500 X 1018 rijstkorrels kunnen bedekt worden. Voor de gevraagde 18,5 trillioen korrels is derhalve noodig het gelieele aaroppervlak, ongeveer l'/jj mM. dik belegd; of rekent men de zeeën niet mede, dan zou al het raste laiul «Ier aarde circa 6 mM. dik met rijst moeten belegd worden, om de geëischte belooning te kunnen bevatten.

3. Bereken de waarde van x uit de vergelijking

3fc-S + gSx-S + 32.r-l + g«r + 32,+l =

4. Bepaal de som van 5 termen van de reeks a-, aVah, enz.

Oplossing. Voor den tweeden term kan men schrijven

3 ! II —^ /■* ' /•»

a 'h zoodat de reden der reeks =a h zal wezen. Voor de gevraagde som heeft men derhalve :

( —'/».V-A5 , s/a

o yi of — 1 n a b — 1 _

""" — n _i/„ V» Va -Va Va

a "b —1 n n t> —1

h *—a \/ a—?>2 V1'

Va Va \/ a—1/ ti

h —a '

N.B. Stelt men Va=i>, \^h = q, dan wordt dit laatste —, en dit geeft na deeling de oorspronkelijke

p—(]

reeks terug, (laat dit eens zien).

5. Bepaal nu eens op de zelfde wijze de som van 6 termen der reeks a. iy a — a f h -j-f ash2 -{-•••

G. Van een meetkundige reeks van 6 termen is de som der eerste 4 termen = 80, die der laatste 4 termen = 720. Welke is die reeks?

7. Van welke meetkundige reeks is de som van 4 termen — 75, en van 8 termen = 1275?

Sluiten