Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nogmaals 360° opgeteld, zoo zouden wij, na deeling door 2, gekregen hebben 15° -)- 36(>° en 75° -)- 360°, d.w.z. de reeds gevonden waarden hebben teruggekregen. Enz..).

Geeft de vergelijking sin 2,c — j> vier waarden, welke aan x voldoen, de vergelijking sin 3.r = p zal zes waarden opleveren. (Wij zullen later zien, dat deze van den derden graad is t. o. v. ,v). Immers de oplossing van bv.

sin 3.): = 7-2 ^ 3

geeft:

3x = 60° en 120° id. + 360° i id.-f 720°

i I

x = 20° en 40° | 140° en 160° I 260° en 280°.

(Hadden wij nogmaals 360" opgeteld, zoo had men na deeling door 3 gekregen 20° -|- 3(50° en 40° -f- 3601, alzoo de eerste twee waarden terug).

Hij 2,6' moet men dus een keer 360° optellen; bij 3,t' twee keer; bij nx derhalve n — 1 keer, zoodat in het algemeen aan de vergelijking sin nx = p zullen voldoen 2/?, waarden. Men gelieve hierop in het vervolg altijd te letten.

Ter oefening dienen de volgende vergelijkingen.

sin 2x = — 7g2 ; cos 'óx = J ; ty 5x = — 1' 3.

9. Tafels van goniometrische betrekkingen. Ook hier zullen wij, evenals bij de bespreking der gewone logarithmentafels, kort zijn, daar de inrichting der thans te behandelen tafels het best uit een oplettende beschouwing duidelijk wordt. (Zie de Noot op blz. 60).

Daar met de goniometrische betrekkingen dikwijls allerlei bewerkingen moeten worden uitgevoerd, zoo zijn daarvan de logarithmen, meest in 5 decimalen nauwkeurig, opgegeven. Een korte tafel, waarin niet de log., maar de sin., cos., tg., en cot. zelf zijn opgegeven (van graad tot graad, of van 10' tot 10'), vindt men meestal aan het eind der z.g. logarithmensinustafel.

Deze laatste geeft naast elkaar log sin., log tg., log cot. en log cos. Bij tafels met 5 decimalen meestal van minuut tot minuut. Onderdeelen van minuten moeten worden geinter-

Sluiten