Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. 201). Meden. In het verhaal van den Argonautentocht de dochter van Iduia (Prellcr- II S. 318). Van betrekking tot Hera spreekt Preller, Gr. Myth.* I S. 162.

Persephone. Verg. Hom. IV 16.

c. 21. Dodonaeus. Bij Preller niet bekend. Helena Pandionis. Verg. Preller I S. 446: ,, Selene als Mutter des weissagenden Dichters Musaeus."

Ogygias. Verg. Preller- II S. 139: „Ogyges... eigentlich identisch mit Okeanos."

Hermionen. Door PrellerJ niet vermeld. Preller- II S. 451 noemt een dochter van Orestes en Helena. Verwarring kan hebben plaats gehad met de Oceanide Eurynome, de moeder der Gratiën.

Themisto. Verg. Preller* I S. 469: „Kallisto als Mutter des Arkas." S. 129: ,,Kallisto oder Megisto." S. 304: „Ihr Vater war nach Clemens Romanus der Flussgott Inachos."

Ideam Minois. Bij Preller als zoodanig niet vermeld, evenmin haar zoon Asterion. Een Zeus 'Aarégtog zie Preller1 S. 136.

Phoeniasa Alphionis. Evenmin bij Preller*. I S. 446 kent Endymion als zoon van Aethlios, of als gunsteling van Zeus.

Epaphus als „Zeussohn", zie Preller■* I S. 706. Io als voorwerp van haat voor Hera, S. 45.

klonen. Bij Preller niet vermeld, evenmin Chryscs; Olmos slechts als vader van Amalthaea, S. 35, en Orchomenus slechts als plaatsnaam, S. 343, enz.

Callisto Lycaonis. Zie bij Themisto. Oreas vermoedelijk abuis voor Arcas. Over Lycaon zie Preller S. 128 f. 304.

Libeen Munanti en lielus. Preller2 II S. 24: „Libyen gebiert von Poseidon zwei Söhne, Belos und Agenor. Jener wird König über Aegypten, dieser über Phoenikien"; S. 50: „Epaphos, der Sohn des Zeus und der Io, König von Aegypten, hatte eine Tochter Libya."

Leanida en Coron. Bij Preller niet bekend. Koning Koronos, zie Preller- II S. 11, 252.

Lysithea. Bij Preller onbekend.

Hippodamia. Bij Preller4 S. 373 koningsdochter uit Elis en geliefde van Pelops. Verg. Preller- S. 131: ,,Sarpedon ein Sohn des Zeus und der Laodameia." Preller- S. 77 ff. kent geen Hippodamia in betrekking tot Bellerophon.

Megacliten Maearei. Bij Preller onbekend. Locros als zoon van

1) De nu volgende mythologische namen uit Ree. X 21 vgg. leveren allen, 'tzij

doordien zij op schrijffouten berusten, 't zij doordien ze elders niet bekend zijn of

niet in gelijke combinatie voorkomen, problemen op. Voor de verdere eigennamen, die geen bezwaar opleveren, zij verwezen naar de Handboeken over Mythologie,

waar men de nadere bijzonderheden zal vinden.

Sluiten