Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het lichaam weder vergoed, zoodat de temperatuur van het hemellichaam lang op dezelfde hoogte kan blijven. Eerst dan da de ster zich niet meer voldoende verdichten kan, houdt de eigen verhooging van temperatuur op en moet een sterke afneming van temperatuur volgen.

De vaste sterren", gelijk wij die aan den avondhemel kunnen waarnemen, worden, naar haar standplaats, gewooniijk tot ^WdafdeeWen gebracht. Men spreekt dan van die aan den noordelijken hemel die in den dierenriem, en van die aan den zuidelijken hemel. In ieder dezer drie afdeelingen van den hemel neemt men op vaste plaatsen sterren of groepen sterren, z.g. „sterrenbeelden , waar Um dit te verduidelijken en de beschrijving dezer „sterrenbeelden te doen veSan, zal het noodig zijn, reeds hier iets te vermelden1 van de ecliptica of den zonneweg, waarop wij later echter nader moeten

terugkomen.

De naam ecliptica is van hetzelfde Grieksche woord afgeleid als ons eclips en wel van ek-leipein, dat nalaten, uitblijven beteekent. Bij een zoTs-' of maansverduistering toch blijft het uit, en daarom.spraken

de Grieken van ekleipsis, ons eclips. Die kring aan den hemel nu, waarin de eclipsen of zons- en maansverduisteringen plaats hebben,

noemt men daarom de ecliptica. . . .... , i.rindnon

Nu weten wij, dat de aarde zich, in haar jaarlijkschen knngloop, om de zon beweegt. De baan die zij daarbij doorloopt ligt in een vast en onveranderlijk vlak, het vlak van de ^^^^enditbaanv^k in het hemelgewelf is, wat men den zonneweg ^

De zonneweg", want het schijnt juist, alsof de zon zich beweegt en dïzen weg volgt. Daarom heet dan ook de op deze wyze door het schijnbare voortschrijden der zon onder de vaste sterren aangeduide kring aan den hemel, schijnbare „zonneweg of ^iP^a.

Door de ecliptica wordt het hemelgewelf dus in twee deelen gedeeld^ de noordelijke en de zuidelijke hemel. De sterren, die ^ bevinden binnen een „gordel" ter breedte van 20« ter weerszijden van de

ecliptica, noemt men den „dierenriem . d verdeeld

Gelijk iedere cirkel, wordt ook deze gordel in 360 graden verdeeWU

maar bovendien nog in 12 gelijke deelen welke ™™J?™e'nrkZ noemt Men spreekt ook wel van de teekens van den dierenriem wijl de meeste van deze 12 teekens naar een dier zijn genoemd. De oude Grieken spraken dan ook van den Zodiakos, n.1. kykbs^rn^, en waarbij het eerste woord gevormd is van Zodion, een

r» A J' ...

van Z,oon, aier. Hipr^nriem.

Daarvan hebben wij dan weer ons anuci .—

Z°Tte'namen voor deze teekens zijn: ram, stier, twedingen, kreeft, leeuw, maagd, weegschaal, schorpioen, schutter, steenbo , '

Sluiten