Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan van Zijn volk is gegrond, vergeleken wordt met de vastheid van de „ordeningen des hemels".

Zeker, Gode zijn al Zijne werken van eeuwigheid bekend (Hand. 15 : 18), ook Zijne ordinantiën, waarnaar de hemellichamen zich wentelen rondom de zon, ook Zijne ordinantie waarnaar werkt op aarde en in heel de wereld de aantrekkingskracht.

Israël kende deze ordinantiën nog niet.

Menschen hebben ze, nadat Jeremia als tolk van Jehova in Juda optrad, na veel waarnemen en denken, onder heel andere volkeren en in heel andere eeuwen ontdekt.

De menschen noemen ze natuurwetten, die drie wetten van Keppler voor de beweging der planeten, die wet van Xewton voor de aantrekkingskracht; en zeker, zij zijn er de in menschelijke taal benaderende uitdrukking van.

En deze wetten zijn door den souvereinen Schepper in de natuur

gesteld.

Zijn ordeningen.

Hoe meer wij nu doordringen in de kennis onzer wereld en ontdekken de vastheid in Gods schepping, de alles omvattende natuurorde, des te rijker licht valt op dat: „de ordeningen des hemels en der aarde, die Ik heb gesteld", en daarmede ook op de vastheid van het verbond, op de trouw van uw God-.

V.

DE PLANETEN.

(Vervolg.)

En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is; en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in eene duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uwe harten.

2 Petrus 1 : 19.

Zoo vonden wij dan ook in de beweging der planeten of dwaalsterren vastheid, wet, ordinantie des Heeren. Een vastheid, die Keppler's wetten bij benadering uitdrukken, en waarvan Newton s wet der aantrekkingskracht de naaste oorzaak aanwijst. Die Keppler's wetten bij benadering uitdrukken, want de elliptische banen, die de planeten rondom de zon, welke in het gemeenschappelijk „brandpunt" van al deze banen staat, beschrijven, zijn, zooals wij reeds mededeelden, geen zuivere ellipsen. Toch is reeds door de ontdekking dezer wetten de gedachte aan onregelmatigheid, aan zonder orde ronddwalen, ten eenen male weggenomen, en geldt ook voor deze

Sluiten