Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het licht van de vaste sterren, dat door zulk een kometenstaart gaat wordt dan ook niet „gebroken". Iedere ster, welke door dien staart heen gezien wordt, verschijnt toch juist op dezelfde plaats waar zij ST £ staat. Vandaar dan ook, dat wanneer - geh,k men vermoedt dat op den 26^ Juni 1819 geschied is, — onze aarde door den staart eener komeet gaat, dit geen bijzondere gevolgen zal hebben In 1819 trok het zelfs geen aandacht wijl de komeet eerst vier dagen later gezien werd. Waarschijnlijk zijn toen een groot 1SK door onzen dampkring gevlogen en hebben zonder bij dag zichtbaar te zijn geweest, 's nachts in sommige stree verschijnsel der verschietende of vallende sterren veroorzaakt. \ an meer bedenkelijke gevolgen voor ons, bewoners der aarde zou echter het samenkomen van haar met de kern van een komeet ^n. Volgens de berekeningen der astronomie bestaat er echter waarschijnlijkheid, dat eerst na ongeveer 24.000 jaren zulk een kern ons op een afstand van 300.000 mijlen zal naderen, en eerst na 140 millioen jaren een kometenkern met de aarde zou kunnen samenkomen.

I11 de Schrift wordt ons slechts éénmaal van kometen gesproken, indien althans de nieuwere uitlegging juist is, dat in Judas: 13 onder de dwalende sterren", waarmee de dwaalleeraars worden vergeleken niet" aan planeten, maar aan deze hemellichamen moet worden gedacht.

VIII.

ZON. AARDE, MAAN.

De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd. „ ,

Psalm 74 : 16, 17.

Van de bespreking van 's Heeren ordinantiën voor ^hememchamen brengt dit hoofdstuk, dat van die ordinantiën voor Zon en Maan en

voor onze Aarde als hemellichaam handelt, het slo . warmte

Beginnen wij met de Zon, de voorname bron van licht en uarmte voor onze Aarde, en daarmee voor het leven van plant en dier en mensch van zoo groote beteekenis. Het natiinsme o ^5 -^

der natuur, dat zich onder verschillende vormen in ^"al®f eSuze voordoet, gaf een groote plaats aan de vereeHngderZon Derehgi gewaarwording der eeuwige kracht en Goddehjkheid ™zSnriik machtige, door de aanschouwing van Zijn zoo machtig g 3

Sluiten