Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs valt hiermee niets weg van de werkelijkheid van het Tnsha^on1' r v. t driemaal heiliff" dat Jesaja de serafs hoorde zeggen. H

ak ^t den engeleni^" van Bethlehem. Ook dan zeggen de Engelen: „Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, m

"STtSS' "ÏtfeTen J?J>"U" » «—• e„ sprek?» S 'n it .driemaal heilig" toezingen en van een

engelenzang.

Dit spreken nu w werkelijkheid de talen der menschen

De heüige vam^m iCor^ • - lichaam en dus ook

Zjln^-oo?^'dSwTe„s, die Jeesf.en niets, da^ge**

§i"t' ^Ldde»rjSU S ni.d™k«ng

2? gedachten en wijl er tusschen God en de engelen, en ook tusschen fj fngeTen'onderling, een uitruiling van gedachten is een zich voor elkander verstaanbaar maken, zoo is er ook een „taal der engelen ,

gevÏndLr da" "èn'^hTt Ïrishkgion èn de Engelenzang werkelijk

gedachten van engelen zijn, aan menschen T ^HeiliffenSchriftr ^ verstaanbaar gemaakt; ons geopenbaard in de Heilige Schri .

Worden de serafs slechts éénmaal in de Schrift vermeld, op tal van ia tsen soreekt althans het Oude Testament, ons van de cherubs P oS oveï de beteekenis van den naam Curut bestaat versehü en zijn afleiding is onzeker. Velen denken aan een stam, die grypei,

v^houden beteekent. teekent, hebben wij uiter-

svmboHek te doen met een afbeelden in het zinnelijke van het onzinnelijke, want ook deze cherubs bestaan slechte

loste?, de, hoftvan Eden, « bt het laatste aan den bliksem heeft te denken. Het Paradijs,

m . 7iin tegenwoordigheid op bijzondere wijze openbaarde,

WaC mt nS den mensch ^keerde, maar waaruit de mensch na deï val in zonde verdreven werd, wordt èn door het vlammend zwaard èn door de cherubs bewaakt.

Valt hieruit voor de symbolische gestalte der cherubs niets te besluiten wH lieren van die laatste iets meer kennen uit wa de Schrift vermeldt van de cherubs in den tabernakel en den tempel.

Sluiten