Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me. een mes stak; dat er bloed stroomde.. . Nu is tusschen de_voor-

stelling- van den slag en die van het steken met het mes een lee ,

en wanneer de „ogfetuige dan «er goedertrouw .er b, maakt , dat

na den slag de ander .een mes mt zijI ,,anvuu. Zoo „ok,

„determineerende verbeelding , die ae j:„

• i 1TDi-Vmal lpzpn vullen wii de omtrek.ken, ene

wanneer wij een verdicht vernaai lezen, _ ^ . ■ i„7Pn

de dichter leeg heeft gelaten, met onze eigen ervaringen in en lezei dan onze e£S lotgetlllen en gewaarwordingen ,n d,e van den held.

Ten laatste noemden wij de ^H^;«f^^ verbeelding Combineeren" van het Latijnsche „bini , „telkens twee , is letterlij . paarsgewijze verbinden, en verder ook: verbind,,, meer.n'

Wanneer nu de verbeelding combineerend werkt, dan bewerkt zy de voorstellingen zoo, dat zij, door uit deze iets wegte laten ei p-ene iets toe te voegen, ze tot een nieuwe voorstelling verbindt. g Kt doetje wZler ze b. v. van een menscheUjke leden wegneemt en daarvoor die van dieren m (le plaats st.Zulk een product van de „combineerende verbeelding is b. . tuurlyke voorstelling van den duivel hoornen en ^P»°«";rd ook de mythologische van den centaur, het gedrocht, dat half paa ,

haLmzuTkeh producten der combineerende verbeelding zijn ook de vaak

gedrochtelijke voorstellingen van de goden in de heidense e reig .

Zoo b v wanneer de Indiërs zich Civa, den god des doods, verpersoonlijking van de verwoestende en vernielende voorstellen als een wezen met drie oogen, met slangen om zijn lijkkleurig lichaam en een snoer van menschenschedels om zijn' k Dan, deze combineerende verbeelding verricht ook schooner aak dan het vervormen der voorstellingen tot nieuwe, maar gedrochtelijke

beaftoch is niet anders da» die .dichtende» verbeelding, welkedoor weglating en bijvoeging ons, om iets te noemen, u ^

^ang hètgheden iieuwe Voorstellingen voor de toekomst^doet ~ En iuist door het gevoel óf van lust tot arbeiden, of van bemoediging óf van vertroosting, dat zich dan aan die nieuwe voorstellingen paart is de dichtende verbeelding zulk een kostehjke gave van onzen in ons leven. Zie maar, hoe deze dichtende verbeelding het kmd^ijn leeren, den man zijn zwaar werken verlicht Maar oc)k kinderen

ouders worden bemoedigd, als zij zich v er ee c en, .' ... ■ , verbeeldt zullen groot zijn; hoe de kranke wordt getroost, alshy ziAverbeeld nog- eens weer gezond te wezen; a zelfs, hoe de Christen, als hi zkh te midden vagn 's levens leed verbeeldt hoe het eens in den hemel

zal zijn, wordt bemoedigd. ^ r.Vmnta<;ie"

En deze dichtende verbeelding, die men gewoonlijk ..phantasie

in enger zin noemt, bezit in zekere mate ieder mensch.is ook daarom zulk een kostelijke gave van God in ons leven, omdat zij ons helpt bij het vormen onzer idealen.

Sluiten